Dom bez rachunków – czy to możliwe?

IMG 1296

Co obejmuje instalacja? Czym się charakteryzuje? Czym jest budynek plus–energetyczny? Jakie korzyści wynikają z takich rozwiązań?

Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszeli Małopolscy Ekodoradcy podczas spotkania 30 maja 2019, poświęconego wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła) w budynkach jednorodzinnych.

W oficjalnym zaproszeniu na spotkanie, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz podkreślał iż:

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest zobligowana do prowadzenia działań skierowanych na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Szczegółowe wytyczne dla naszego kraju zostały przedstawione w dokumencie „Polityka energetyczna dla Polski do 2030 roku”. Dokument ten zakłada wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% do 2020 roku i 20% do 2030 roku.

Celem spotkania było praktyczne przeprowadzenie jego uczestników „krok po kroku” przez metodykę wykonywania instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, tak aby koszty za energię elektryczną sprowadzały się tylko do kosztów miesięcznych opłat stałych. Takie możliwości dają efektywne budynki przyszłości – domy bez rachunków.

 „Domy bez rachunków”, to budynki, w których pobrana energia na cele  ogrzewania,  ciepłej  wody i chłodzenia oraz zużywanie pozostałej energii elektrycznej bilansuje się z produkowaną energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej w systemie opustu. Koszty za energię sprowadzają się tylko do niewielkich kosztów miesięcznych opłat stałych (za przyłącze).

Spotkanie poprowadzili autorzy poradnika „Dom bez rachunków”, Pan Paweł Lachman z Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Pan Bogdan Szymański ze Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej (SBF).

Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie (działanie E.3 – „Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami”).

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).