Europejskie Programy LIFE czerpią z doświadczeń małopolskiego programu

DSC 5349

W dniach 24-25 lutego w Krakowie oraz w Wieliczce odbywają się warsztaty dedykowane programom zintegrowanym LIFE z całej Europy, poświęcone ochronie powietrza.

Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele projektów z Bułgarii, Słowenii, Węgier, Włoch, Czech, Belgii, Słowacji i Hiszpanii. Wszystkie te kraje, podobnie jak Polska, borykają się z problemem jakości powietrza. Wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń przy realizacji programów zintegrowanych jest bardzo cenna. Zanieczyszczenia pyłowe, ozonem, amoniakiem czy tlenkami azotu i siarki to poważne wyzwania z którymi mierzy wiele krajów w całej Europie.

Wizyta Komisji Europejskiej i EASME


Gościem honorowym warsztatów jest Angelo Salsi, dyrektor działu programu LIFE i Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji w Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Angelo Salsi jest odpowiedzialny za zarządzanie całym programem finansowym LIFE, a zatem odpowiada za projekty obejmujące wszystkie możliwe aspekty środowiskowe. W Małopolsce funkcjonuje sieć kompetentnych ekomenadżerów, którzy pomagają mieszkańcom znaleźć najlepsze rozwiązanie w zakresie wymiany źródła ciepła. Projekt LIFE jest doskonałym przykładem właściwego realizowania projektu zintegrowanego.


– Mogę przyznać, że Małopolska osiągnęła jednak coś więcej – coś, co my w Brukseli nazywamy efektem, czy też modelem Małopolski. Myślę, że Małopolska powinna być dumna nie tylko z tego, że podjęła wyzwanie zajęcia się problemem jakości powietrza, ale również dlatego, że zainspirowała innych do takich samych działań i wdrażania rozwiązań, które są skuteczne – podkreślił Angelo Salsi.


Przedstawiciel Departamentu Środowiska Komisji Europejskiej Wilhelmus de Wilt przedstawił założenia finansowania projektów środowiskowych w zakresie powietrza i klimatu w kolejnych latach. Wskazał także na kierunki wytyczające nowe obszary projektowe, takie jak klimat i transformacja energetyczna.

W warsztatach biorą udział także przedstawiciele NEEMO – instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie projektów LIFE oraz organizacji pozarządowych, które otrzymują finansowanie z programu LIFE.
Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska z Czech uczestniczą z głosem doradczym i eksperckim w warsztatach. Wszystkie resorty pracują na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych, dzięki którym poprawa jakości powietrza ma też umocowania prawne.

LIFE, czyli Małopolska w zdrowej atmosferze

Województwo małopolskie od 2015 roku realizuje Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 67 partnerów. Są wśród nich 62 małopolskie gminy. Celem programu jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza. Wartość projektu to ok. 16,5 mln € (71,2 mln zł) z czego dofinansowanie unijne wynosi ok. 9,78 mln € (42 mln zł). Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie. Projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).