Gmina Zakliczyn mówi stop dla smogu

zakliczyn

Rokrocznie Gmina Zakliczyn podejmuje szereg ciekawych i ambitnych działań na rzecz czystego powietrza. Duże zaangażowanie Ekodoradcy w działania gminne przekłada się na wzrost świadomości jej mieszkańców. Władze wraz z Ekodoradcą organizują wiele konkursów i pogadanek dla młodzieży, takich jak:

Konkurs „Nie pal śmieci! Dbaj o zdrowie dorosłych i dzieci”

Konkurs skierowany był do dwóch grup wiekowych: klas 1-3 i 4-7 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie pracy plastycznej dotyczącej problemu spalania odpadów
i zanieczyszczenia powietrza. W terminie do 26.04.2018 r. organizatorzy otrzymali łącznie 181 prac plastycznych ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Zakliczyn. 2 czerwca 2018 miało miejsce uroczyste rozdanie nagród w konkursie.

Lekcja o jakości powietrza- czyli słów kilka o SMOGU

W dniu 21.05.2018 r. Ekodoradca przeprowadził lekcje w Szkole Podstawowej w Stróżach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Filipowicach. W zajęciach uczestniczyło łącznie 97 osób. Celem spotkań było przybliżenie uczniom i nauczycielem tematyki jakości powietrza, pojawiających się zanieczyszczeń oraz związanego z nimi problemu powstawania smogu.

Eko-festyn w Zakliczynie

Gmina Zakliczyn wzięła udział w ogólnokrajowym przedsięwzięciu 100 tysięcy drzew na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1918-2018. Eko-festyn w Zakliczynie odbył się w ramach akcji prowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Wojewódzkimi Funduszami. Podobne akcje odbyły się w całej Polsce.

Wydarzenia gminne

W wydarzeniach gminnych każdego roku uczestniczy kilka tysięcy osób. Rekord został pobity w 2019 roku w trakcie weekendu 31.08-01.09.2019. Podczas tego wydarzenia Zakliczyn odwiedziło kilkanaście tysięcy osób w związku z wydarzeniami towarzyszącymi dożynkom wojewódzkim.

Podczas tego wydarzenia na stoisku promocyjnym Urzędu Miejskiego Ekodoradca rozdawał najmłodszym gadżety z logo projektu. Były to smycze, długopisy, odblaski, karty pracy. Z kolei dorośli mogli skorzystać z porad w zakresie zmian wprowadzanych przez uchwałę antysmogową dla Małopolski. Informowano jakie są obecnie realizowane projekty w ramach których mieszkańcy mogą ubiegać się dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła czy montażu instalacji OZE.

W wydarzeniach uczestniczyły zróżnicowane grupy opiniotwórcze: nauczyciele, strażacy, policja, uczniowie, rodzice, radni, sołtysi. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Kuratorium Oświaty czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecni byli także turyści, politycy, mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Wymiana kotłów

Gmina Zakliczyn również w praktyce dba o czyste powietrze. W latach 2018-2019 na terenie gminy wymieniono 99 stare kotły na nowe, ekologiczne, które nie zanieczyszczają środowiska.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).