Podsumowanie LIFE Małopolska – październik

Rysunek2

Najważniejsze wydarzenia

Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Projekt w ramach inicjatywy START Platformy Coal Regions in Transition pozwoli na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii w Małopolsce.

Zorganizowane w październiku spotkania i wydarzenia związane z tematyką poprawy jakości powietrza zgromadziły ponad 11 tys. mieszkańców Małopolski. Największe z nich miały miejsce w gminach: Dobczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Skawina i Liszki.

W październiku  odbyły się 2 spotkania dla Ekodoradców, przedstawicieli gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego. Pierwsze z nich dotyczyło dostępnych programów dofinansowań do instalacji OZE i termomodernizacji, drugie – wymiany doświadczeń w zakresie realizacji Projektu w poszczególnych gminach.

Przedstawiciele UMWM uczestniczyli z głosem doradczym w spotkaniach dotyczących:

 • uchwały antysmogowej dla Krakowa,
 • nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • możliwości pozyskania przez gminy dofinansowania na termomodernizację budynków w ramach programu STOP SMOG.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W październiku Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 7 579 osób przyjętych w biurze,
 • 1 497 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 4 785 telefonicznie,
 • 472 pisemnie lub mailowo.

Przeprowadzili 789 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 32 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W październiku:

 • zebrano 500 ankiet od mieszkańców i podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 341 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 469 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 485 takich umów.

C.2. Centrum Kompetencji

Spotkanie dla Ekodoradców ws. programów dofinansowań do instalacji OZE i termomodernizacji

4 października miało miejsce spotkanie dla Ekodoradców oraz przedstawicieli gmin i powiatów. Celem spotykania było przedstawienie założeń dostępnych obecnie programów dofinansowań do instalacji OZE i termomodernizacji budynków tj. „STOP Smog”, ulgi termomodernizacyjnej, „Agroenergii”, „Ciepłownictwa Powiatowego”, „Energii Plus”, „Mój Prąd” oraz „Czystego Powietrza”.

Spotkanie dla Ekodoradców – wymiana doświadczeń w zakresie realizacji Projektu LIFE

22 października odbyło się kolejne spotkanie dla Ekodoradców poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie realizacji Projektu przez poszczególnych jego Partnerów. Podczas spotkania dobre praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza przedstawili Ekodoradcy z gmin: Rzepiennik Strzyżewski, Łapsze Niżne, Ciężkowice i Rabka-Zdrój.

Formularz ekointerwencji

W październiku za pomocą formularza ekointerwencji, wpłynęło 135 zgłoszeń:

 • 100 z nich dotyczyło spalania odpadów,
 • 1 sprzedaży węgla złej jakości,
 • 6 naruszeń przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców,
 • 26 eksploatacji urządzeń lub spalania paliw niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej
 • 2 – innych naruszeń.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani byli również w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W październiku:

 • przeprowadzili 1 kontrolę przedwykonawczą oraz 203 kontrole powykonawcze,
 • przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 7 umów o dotację,
 • rozliczyli 181 umów dotacyjnych.

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

5 października w Krakowie odbyła się szósta edycja wydarzenia sportowego pn. “KrwioBIEG” zorganizowanego przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, przy wsparciu województwa małopolskiego. KrwioBIEG był trzecią imprezą biegową w 2019 roku rozgrywanych pod hasłem: „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze”. Łącznie w biegu wzięło udział 757 osób.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W październiku przygotowali 14115  ulotek i broszur oraz 73 plakaty. Rozdystrybuowali 17 215 ulotek i broszur oraz 322 plakaty.

Dodatkowo przygotowali 318 i rozdystrybuowali 580 innych materiałów edukacyjnych (książeczki i kolorowanki dla dzieci, długopisy, zeszyty, odblaski).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 5 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 287 osób,
 • 46 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 4 328 osób,
 • 29 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 1 269 osób,
 • 42 spotkania z lokalnymi liderami (sołtysami, księżmi, przedstawicielami Alarmów Smogowych, Straży Gminnych, WFOŚiGW, GOPS) z łącznie 459 osobami,
 • 14 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 4 464 osoby (głównie w ramach pikników ekologicznych oraz gminnych wydarzeń plenerowych).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Konferencja – „Czas na czyste powietrze”

4 października przedstawiciel UMWM przedstawił założenia Programu Ochrony Powietrza podczas konferencji „Czas na czyste powietrze”, zorganizowanej w Rabce Zdroju.

Europejski Tydzień Regionów i Miast

W dniach 5–10 października przedstawiciele UMWM uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, zorganizowanym przez Europejski Komitet Regionów oraz Komisję Europejską.

Podczas panelu „Bardziej zielona Europa”, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska (Piotr Łyczko) przedstawił obecne i przyszłe działania Małopolski w zakresie poprawy jakości powietrza.

Forum Ekologiczne Samorządu Terytorialnego

9 października przedstawiciel UMWM podczas Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego przedstawił zadania i wyzwania jakie stoją przed małopolskimi gminami w zakresie Programu Ochrony Powietrza.

„Zeroemisyjny Kraków”

11 października przedstawiciel UMWM uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu „Zeroemisyjny Kraków”. Celem spotkania było zidentyfikowanie najważniejszych elementów systemu emisyjności Krakowa oraz ich wzajemnych relacji do osiągnięcia zeroemisyjności miasta. Urząd Marszałkowski włącza się w realizację projektu z głosem doradczym.

Spotkanie ws. uchwały antysmogowej dla Krakowa

16 października przedstawiciele Departamentu Środowiska uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa. Spotkanie dotyczyło regulacji wprowadzonych 1 września br. w zakresie ograniczeń dotyczących stosowania paliw stałych.

Podczas spotkania Straż Miejska i MOPS dokonały wstępnego podsumowania działań kontrolnych i pomocowych oferowanych przez miasto wobec mieszkańców, którzy nie stosują się do nowych regulacji.

Urząd Marszałkowski uczestniczył w spotkaniu z głosem doradczym.

Spotkanie robocze w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego

17 października w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie robocze dotyczące zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja ustawy doprowadziła m.in. do obniżenia poziomów informowania i alarmowego zanieczyszczenia powietrza.

Spotkanie miało na celu ustalenie sposobu przekazywania informacji społeczeństwu oraz jednostkom samorządu terytorialnego o szkodliwych stężeniach zanieczyszczeń i konieczności podjęcia adekwatnych działań.

Forum Czystego Powietrza

21 października odbyło się spotkanie przedstawicieli podkrakowskich gmin pn. Forum Czystego Powietrza. Spotkanie poświęcone zostało możliwościom pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków w ramach programu STOP SMOG.

W trakcie spotkania zostały omówione:

 • warunki udziału gmin SMK w programie,
 • weryfikacja możliwości składania wniosków oraz możliwości współpracy gmin SMK przy aplikowaniu i realizacji programu.

Urząd Marszałkowski uczestniczył w spotkaniu z głosem doradczym.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w październiku, Ekodoradcy przygotowali 22 artykuły w prasie, 131 artykułów oraz postów w Internecie i mediach społecznościach, a 40 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne).

Publikowane informacje dotyczyły m.in.:

 • stanu jakości powietrza,
 • uchwały antysmogowej,
 • programów dotacyjnych oraz działań prowadzonych przez gminę w zakresie poprawy jakości powietrza.

Załączniki