Podsumowanie realizacji projektu LIFE – sierpień

Rysunek2

Najważniejsze wydarzenia

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W sierpniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 6 587 osób przyjętych w biurze,
 • 2 648 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 3 842 telefonicznie,
 • 333 pisemnie lub mailowo.

Przeprowadzili 167 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 10 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W sierpniu:

 • zebrano 603 ankiety od mieszkańców i podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 462 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 1 252 umowy z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 209 takich umów.

C.2. Centrum Kompetencji

Zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie!

23 sierpnia miało miejsce spotkanie dotyczące całkowitego zakazu stosowania paliw stałych do celów grzewczych w Krakowie (uchwała obowiązuje od 1 września br.). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele UMWM oraz Urzędu Miasta Krakowa, KAS, MOPS, Straży Miejskiej. W trakcie spotkania podjęto próby zdiagnozowania i rozwiązania najbardziej problematycznych kwestii związanych z wymianą nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Spotkanie dla Ekodoraców

29 sierpnia odbyło się spotkania dla Ekodoradców i osób odpowiedzialnych za obsługę finansową Projektu w gminach, będących jego partnerami. W trakcie spotkania rozmawiano nt. planów na III fazę Projektu oraz planowanego budżetu na ich realizację.

Nowi partnerzy projektu LIFE

30 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące warunków przystąpienia nowych gmin do projektu zintegrowanego LIFE. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 7 zainteresowanych gmin. Uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami i działaniami Projektu, jak również z wstępną koncepcją budżetu.

Formularz ekointerwencji

W sierpniu za pomocą formularza ekointerwencji, dostępnego na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja, wpłynęło 50 zgłoszeń, z czego 46 dotyczyło spalania odpadów, a 4 eksploatacji instalacji (kotłów i kominków) lub spalania paliw niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani byli również w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W sierpniu:

 • przeprowadzili 41 kontroli przedwykonawczych oraz 274 kontrole powykonawcze,
 • rozpatrzyli 68 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawarto 111 umów o dotację,
 • rozliczyli 108 umów dotacyjnych.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza.

W sierpniu przygotowali 9 749 ulotek i broszur oraz 46 plakatów. Rozdystrybuowali 17 841 ulotek i broszur oraz 67 plakatów.

Dodatkowo przygotowali 2 022 i rozdystrybuowali 413 innych materiałów edukacyjnych (książeczki i kolorowanki dla dzieci, długopisy, notesy, smycze, puzzle).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 4 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięły udział 72 osoby,
 • 5 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyły 623 osoby,
 • 38 spotkań z lokalnymi liderami (lekarzami, komendantami policji, radnymi, sołtysami, dyrektorami szkół) z łącznie 154 osobami,
 • 13 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 12 666 osób (głównie w ramach pikników ekologicznych oraz gminnych wydarzeń plenerowych).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W ramach wymiany doświadczeń z innymi projektami, w dniu 20 sierpnia przedstawiciel UMWM uczestniczył w zorganizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie spotkaniu dotyczącym modułu raportowania projektu ZONE (Zintegrowanego systemu wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji).

Województwo Małopolskie włącza się w realizację projektu z głosem doradczym.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w sierpniu Ekodoradcy przygotowali 67 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach, a 17 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne).

Publikowane informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, uchwały antysmogowej, programów dotacyjnych oraz działań prowadzonych przez gminę w zakresie poprawy jakości powietrza.

Kraków International Green Film Festival

8 sierpnia na krakowskich bulwarach, druga edycja imprezy biegowej pn. “Zielona Piątka” zainaugurowała Kraków International Green Film Festival. To pierwsza impreza biegowa w 2019 roku pod hasłem „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze”, wspierana przez Województwo Małopolskie.

21 sierpnia w trakcie tego samego wydarzenia przedstawiciele Zespołu Ochrony Powietrza wzięli udział w tzw. Dniu Antysmogowym. W trakcie wydarzenia przedstawiono działania podejmowane przez Małopolskę w zakresie poprawy jakości powietrza. Zorganizowano liczne quizy i konkursy nt. ochrony powietrza. Na laureatów czekały m.in. zestawy oszczędności energii oraz roboty z wbudowanym panelem fotowoltaicznym.

Pełny raport zawierający podsumowanie z realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, jest do pobrania w załączniku poniżej.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).