Pomiary jakości powietrza w Wadowicach

Wykres jakości powietrza Wadowice

Od 27 stycznia 2017 roku w Wadowicach prowadzone są pomiary jakości powietrza, dzięki zainstalowanej na placu Jana Pawła II stacji pomiarowej Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wyniki pomiarów pokazują, że w styczniu i lutym 2018 r. jakość powietrza w Wadowicach była gorsza niż w Krakowie.

Dla budowania świadomości społecznej problemu niezbędny jest dostęp do informacji na temat jakości powietrza w danej miejscowości. Wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w Małopolsce wskazują, że świadomość ta jest znacznie niższa w mniejszych miastach i na wsiach niż w stolicy województwa. Mieszkańcy mniejszych miejscowości bardzo często nie mają dostępu do aparatury pomiarowej, stąd też nie wiedzą, jaka jest jakość powietrza w miejscu ich zamieszkania, a problem zanieczyszczenia powietrza kojarzą jedynie z Krakowem.

Budowa świadomości mieszkańców wymaga prowadzenia pomiarów w różnych miejscowościach województwa. Dlatego Krakowski Alarm Smogowy od kilku lat sprawdza jakość powietrza tam, gdzie nie ma stacji państwowego monitoringu. Wadowice są jednym z takich miast. Stacja pomiarowa została tam zainstalowana 23 stycznia 2017 roku. Analiza wyników uzyskanych do 28 lutego 2018 roku wykazała, że jakość wadowickiego powietrza nie należy do najlepszych. Porównując otrzymane wyniki z Krakowem, można uznać że jakość powietrza w Wadowicach jest bardzo zła.

Uśrednione wyniki pomiarów jakości powietrza

Uśrednione wyniki pomiarów jakości powietrza

W okresie od 24.01.2017 do 23.01.2018 wielokrotnie zarejestrowano przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. W ponad 100 dniach zostały przekroczone normy dobowe. Przeprowadzona analiza wykazała wyraźną korelację pomiędzy niskimi temperaturami, a pogarszaniem się jakości powietrza. Z całą pewnością można zatem uznać, iż główną przyczyną złej jakości powietrza w Wadowicach jest niska emisja z przydomowych urządzeń grzewczych.

Bardzo źle prezentują się również wartości stężeń benzo(a)pirenu.

Wykres jakości powietrza Wadowice

Wykres jakości powietrza Wadowice

Badania przeprowadzono w ramach działania C.2 „Centrum kompetencji” projektu zintegrowanego “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE14 IPE PL 021/LIFE IP MAŁOPOLSKA.”

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).