Pomiary jakości powietrza w Wadowicach

Wykres jakości powietrza Wadowice

Od 27 stycznia 2017 roku w Wadowicach prowadzone są pomiary jakości powietrza, dzięki zainstalowanej na placu Jana Pawła II stacji pomiarowej Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wyniki pomiarów pokazują, że w styczniu i lutym 2018 r. jakość powietrza w Wadowicach była gorsza niż w Krakowie.

Dla budowania świadomości społecznej problemu niezbędny jest dostęp do informacji na temat jakości powietrza w danej miejscowości. Wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w Małopolsce wskazują, że świadomość ta jest znacznie niższa w mniejszych miastach i na wsiach niż w stolicy województwa. Mieszkańcy mniejszych miejscowości bardzo często nie mają dostępu do aparatury pomiarowej, stąd też nie wiedzą, jaka jest jakość powietrza w miejscu ich zamieszkania, a problem zanieczyszczenia powietrza kojarzą jedynie z Krakowem.

Budowa świadomości mieszkańców wymaga prowadzenia pomiarów w różnych miejscowościach województwa. Dlatego Krakowski Alarm Smogowy od kilku lat sprawdza jakość powietrza tam, gdzie nie ma stacji państwowego monitoringu. Wadowice są jednym z takich miast. Stacja pomiarowa została tam zainstalowana 23 stycznia 2017 roku. Analiza wyników uzyskanych do 28 lutego 2018 roku wykazała, że jakość wadowickiego powietrza nie należy do najlepszych. Porównując otrzymane wyniki z Krakowem, można uznać że jakość powietrza w Wadowicach jest bardzo zła.

Uśrednione wyniki pomiarów jakości powietrza

Uśrednione wyniki pomiarów jakości powietrza

W okresie od 24.01.2017 do 23.01.2018 wielokrotnie zarejestrowano przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. W ponad 100 dniach zostały przekroczone normy dobowe. Przeprowadzona analiza wykazała wyraźną korelację pomiędzy niskimi temperaturami, a pogarszaniem się jakości powietrza. Z całą pewnością można zatem uznać, iż główną przyczyną złej jakości powietrza w Wadowicach jest niska emisja z przydomowych urządzeń grzewczych.

Bardzo źle prezentują się również wartości stężeń benzo(a)pirenu.

Wykres jakości powietrza Wadowice

Wykres jakości powietrza Wadowice

Badania przeprowadzono w ramach działania C.2 „Centrum kompetencji” projektu zintegrowanego “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE14 IPE PL 021/LIFE IP MAŁOPOLSKA.”

Załączniki