Szkolenie Ekodoradców z programu wsparcia OZE

W dniu 21 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się szkolenie dla Ekodoradców zatrudnionych w małopolskich gminach w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Szkolenie w zakresie  wsparcia na rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz dostępnych środków z Funduszy Europejskich przeprowadził Dawid Przepiórka – pracownik Zespołu ds. Informacji o Funduszach Europejskich UMWM.  Ekodoradcy mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach RPO. Szczegółowo przedstawiono poddziałanie 4.1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.

Podziałanie to dedykowane jest do: jednostek samorządu terytorialnego,  ich związków i stowarzyszeń; administracji rządowej; jednostek naukowych; uczelni; spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; instytucji kulturowych; podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia; organizacji pozarządowych; kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych, kościołów i związków wyznaniowych.  Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Kluczowe w ramach oceny projektów dotyczących wytwarzania energii z OZE będzie kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych rezultatów wpisujących się w cele priorytetu inwestycyjnego. Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze inwestycji do wsparcia będzie koncepcja opłacalności, czyli najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie np. 1MWh energii lub 1MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy danej instalacji. Pula środków dostępna w aktualnym naborze wynosi 84 986 000,00 zł. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 40% wydatków kwalifikowanych projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-1–rozwoj-infrastruktury-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych—rpmp-04-01-01-iz-00-12-082-17

W dalszej kolejności odbyło się spotkanie organizacyjne na którym omówiono planowane działania na II fazę projektu oraz najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania sprawozdania finansowego.

Materiały szkoleniowe:

Wsparcie na rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz dostępnych środkówz Funduszy Europejskich”

Propozycje działań 2 fazy projektu

Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach finansowych