Wizyta Monitorująca projektu

LIFE flaga

W dniach 21 i 22 listopada odbyła się kolejna wizyta monitorująca projektu LIFE IP Małopolska. Podobne wizyty odbywają się w ramach projektu dwa razy w roku. Ta ostatnia była o tyle wyjątkowa, że wzięli w niej udział przedstawiciele agencji EASME, która opiekuje się naszym projektem z ramienia Komisji Europejskiej.

W pierwszy dzień spotkanie odbyło się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Podczas tego spotkania przedstawiciele beneficjentów: Małopolski, Śląska, KAPE, KAS, VITO, SHMU i MZP przedstawili prezentacje dotyczące postępów działań projektowych. Co istotne, podczas wizyty zaprezentowała się również Ekodoradczyni z Gorlic, której działania zdobyły bardzo duże uznanie zgromadzonych. Jednocześnie w drugim pomieszczeniu odbywała się sesja finansowa, na której omawiano sprawozdania finansowe partnerów.

Drugiego dnia wizyta odbyła się u Beneficjenta Miasto Kraków. Spotkanie zaczęto prezentacją VITO i Miasta związaną z modelowaniem jakości powietrza dla Krakowa. Następnie Miasto Kraków omówiło swoje działania w zakresie wymiany pieców i innych działań antysmogowych. Komendant Straży Miejskiej opowiedział o prowadzeniu kontroli spalania odpadów. Następnie przed budynkiem urzędu miasta na Pl. Wszystkich Świętych, Straż Miejska zaprezentowała mobilne laboratorium i dron do wykrywania spalania odpadów. Po południu zgromadzeni przejechali komunikacją publiczną do budynku urzędu miasta na al. Powstania Warszawskiego, gdzie funkcjonuje punkt informacyjny obsługiwany przez ekodoradców. Na miejscu ekodoradcy przedstawili swoją pracę i zademonstrowali funkcjonowanie kamery termowizyjnej używanej do badania budynków.

Przy okazji wizyty monitorującej i obecności partnerów zagranicznych projektu dzień wcześniej, tj. 20 listopada odbyły się warsztaty dotyczące działań C.3. i C.4.

Poniżej znajdują się prezentacje ze spotkań oraz parę zdjęć.

[easy_image_gallery gallery=”576″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).