Konferencja „Małopolska w zdrowej atmosferze. Efektywne spalanie paliw stałych”

29 maja 2014 r. w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji odbyła się konferencja pod tytułem „Małopolska w zdrowej atmosferze. Efektywne spalanie paliw stałych”.

Pierwszy referat dotyczył Koncepcji utworzenia Energetycznego Think Tank działającego na rzecz OŹE i czystego powietrza w Małopolsce. Prezentacja została wygłoszona przez Pana Pawła Jastrzębskiego z Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska.

Think Tank to niezależne w sensie organizacyjnym ośrodki prowadzące działalność analityczną i projektową, których zadaniem jest wspieranie polityków, administracji i opinii publicznej wiedzą, pomysłami i scenariuszami rozwiązań jak i kształtowanie debaty społecznej o ważnych politycznie tematach oraz dialogu między społeczeństwem a decydentami.

Koncepcja utworzenia Energetycznego Think Tank działającego na rzecz OZE i czystego powietrza w Małopolsce

Następna prezentacja dotyczyła obowiązków gmin wynikających z Programu ochrony powietrza. Przedstawiła ją Pani Karolina Laszczak – Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W programie ochrony powietrza wyznaczono następujące kierunki działań: ograniczanie emisji  z sektora komunalnego poprzez wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych w Krakowie, realizację gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe; ograniczanie emisji z transportu oraz ograniczanie emisji przemysłowej.

Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza

Kolejny referat dotyczył kontroli gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu ochrony powietrza – wygłosił go Pan Ryszard Listwan, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza

Pan Maciej Maderak omówił temat realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza na przykładzie Gminy Niepołomice. Przedstawione zostały realizowane przez Gminę Niepołomice projekty:

  • Projekt PEA (Public Energy Alternatives) – strategia zrównoważonego wykorzystania energii jako szansa dla rozwoju regionalnego,
  • Projekt SEECA (Strategy for Energy Efficiency trough Climate Agreements) – Strategia dla efektywności energetycznej poprzez porozumienie klimatyczne,
  • Projekt Instalacji systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej).

Realizacja zadań w zakresie ochrony powietrza na przykładzie gminy Niepołomice

Kolejna prezentacja dotyczyła Programów ograniczania niskiej emisji i Planów gospodarki niskoemisyjnej, przedstawiał ją Pan Piotr Stańczuk z Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska.

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Pani dr inż. Krystyna Kubica – ekspert Politechniki Śląskiej i Polskiej Izby Ekologii omówiła niskoemisyjne techniki spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy (ISMM). Wg Pani dr inż. Kubicy dostępne systemy oczyszczania spalin, niskoemisyjne techniki spalania oraz powszechnie osiągalne urządzenia grzewcze spełniające wymagania techniki BAT spalania paliw stałych węgla i biomasy w instalacjach małej mocy, sprostają wymaganiom stawianym przez wprowadzane uregulowania UE (m.in. normy produktowe, dyrektywy), czy zalecenia międzynarodowych zobowiązań na rzecz poprawy stanu środowiska, jakości powietrza oraz ochrony zdrowia człowieka. Jak podkreśliła Pani Kubica niezbędne są jednak działania takie jak, m.in.:

  • standardy jakościowe dla kwalifikowanych paliw dla sektora komunalno-bytowego
  • krajowe standardy emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1MWt
  • krajowy systemu kontroli/monitorowania jakości urządzeń grzewczych w sektorze komunalno-bytowym z wykorzystaniem aktualnie działających służb kominiarskiej
  • ogólnokrajowy program motywacyjny (finansowego) dla instalowania urządzeń opalanych paliwami stałymi spełniającymi określone kryteria jakościowe BAT.

Niskoemisyjne techniki spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy

Rynek urządzeń grzewczych na paliwa stałe przybliżył uczestnikom konferencji Pan Krzysztof Trzopek – Prezes Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe (PPUGPS). Pan Prezes omówił również zaplanowaną kampanię pn. „EkoLOGICZNA gmina. Ogrzewamy z głową”, której celem jest edukacja w zakresie właściwych zachowań związanych z wykorzystywaniem paliw stałych (węgiel, pelet, drewno) do ogrzewania domów jednorodzinnych.

Rynek urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Pan Robert Bażela, Kierownik Zespołu Analiz Technicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił aktualne możliwości wsparcia finansowego działań m.in. w zakresie ochrony powietrza. Wśród nich można wyróżnić: wymianę kotłów grzewczych węglowych na gazowe i olejowe, zakup i instalację kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych i pomp ciepła. Pan Bażela szczegółowo scharakteryzował Program pilotażowy KAWKA dot. wspierania wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii, którego celem jest likwidacja niskiej emisji. Program obejmuje działania takie jak: likwidacja kotłowni indywidualnych, osiedlowych i palenisk węglowych, zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacji miejskiej, rozbudowę sieci ciepłowniczej, zastosowanie kolektorów słonecznych.

Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku

Pan Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawił możliwości finansowania wymiany urządzeń grzewczych ze środków Małopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego na lata 2014-2020 r. Działania zawarte w MRPO dot. kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wykorzystaniem OŹE m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła, wykorzystanie technologii OŹE w budynkach.

Możliwości finansowania wymiany urządzeń grzewczych ze środków MRPO 2014-2020

 

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).