Szczurowa jest EKO i dba o czyste powietrze

szczurowa

W trakcie realizacji II fazy projektu „LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze” Gmina Szczurowa zorganizowała liczne akcje edukacyjne, które miały na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat dbania o czyste powietrze. Zorganizowano spotkania z dziećmi w szkołach i przedszkolach, a także z przedstawicielami lokalnej społeczności oraz mieszkańcami. Wśród najciekawszych wydarzeń należy wymienić:

BARON SMOG – spektakl ekologiczny

Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów — to najważniejsze tematy, które zostały przed­staw­ione w spek­taklu ekologicznym. Spektakl został zorganizowany dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Szczurowa. Z okazji obchodów Dnia Ziemi w terminie 26-27.04.2018r. w Gminie odbył się spektakl teatralny pt.: „Baron Smog”. W sumie odbyły się cztery pokazy, które na swej widowni zgromadziły ok. 400 osób.

Spotkania z młodzieżą, m.in.:

„Zielony Tydzień”

W ramach obchodów „Zielonego Tygodnia” Ekodoradca w dniu 24 maja spotkał się z uczniami klas szkoły podstawowej. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca Ekodoradcy, jaki jest stan zanieczyszczenia powietrza w gminie oraz czym jest smog i jak z nim walczyć.

Dzień Czystego Powietrza

14 listopada 2018 r. w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez Ekodoradcę. Po krótkim wstępie przybliżył on dzieciom zagadnienia związane ze swoją pracą. Zorganizowane zostały zabawy, których celem było sprawdzenie wiedzy uczniów na temat powietrza. Podczas zajęć dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat środowiska, powietrza i jego zanieczyszczenia.

EKO stoisko

EKO stoisko gościło zainteresowanych podczas imprez plenerowych – m.in. Krakowskiego Wianka czy Pikniku Lotniczego. Stoisko cieszyło się dużą popularnością, szczególnie wśród dzieci. Ekodoradca udzielał porad w sprawie wymiany źródła ciepła na ekologiczne, a także przekazywał informacje na temat smogu, uchwały antysmogowej i ochrony powietrza. Przygotowano również kącik dla dzieci z malowankami, rebusami i zagadkami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza. Dla aktywnych uczestników przygotowano drobne upominki.

Oczyszczacze powietrza od Małopolski dla maluchów

W dniu 10.10.2018r. uroczyście przekazano oczyszczacze powietrza otrzymane od Marszałka Województwa Małopolskiego. Trafiły one do 8 przedszkoli z terenu gminy Szczurowa. Podczas przekazania oczyszczaczy odczytano list Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy. W liście podkreślono jak szkodliwy wpływ ma zanieczyszczenie powietrza na zdrowie, w szczególności dzieci. Marszałek wyraził także nadzieję, że przekazane oczyszczacze pozytywnie wpłyną na samopoczucie i zdrowie najmłodszych mieszkańców Małopolski. Następnie zorganizowano lekcję edukacyjną dotyczącą ochrony powietrza.

Badania kamerą termowizyjną

W dniach 14-23.02.2018r. przeprowadzono badania budynków prywatnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Szczurowa. Do badań zgłosiło się ok. 50 osób. Podczas przeprowadzania oględzin omówiono podstawowe informacje dotyczące wykonywania badań termowizyjnych oraz sposobów uniknięcia strat ciepła w budynkach. Wyniki badań wskazały, że największy problem z przenikaniem ciepła występuje w narożach budynków, przy oknach i na łączeniu dachów.

Przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na budynku ZOZ Szczurowa zainstalowano pyłomierz i przez dwa tygodnie prowadzono pomiary jakości powietrza. Pomiary dotyczyły stężeń pyłów zawieszonych PM10. Informacje dotyczące pomiarów zamieszczono na stronie internetowej gminy.

Gina Szczurowa walczy o czyste powietrze

Aby poprawić jakość powietrza na terenie gminy Szczurowa, Ekodoradca zaangażowany jest w wiele działań. Jednym z takich działań jest pomoc mieszkańcom w wymianie starych kotłów i pozyskaniu na te działania dofinansowania. Dzięki jego pomocy w latach 2018-2019 wymieniono 77 starych kotłów i zastąpiono je nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).