Czyste Powietrze bez Smogu

Czyste Powietrze bez Smogu

9 maja 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie w ramach realizowanego przez tę instytucję projektu socjalnego: „Czyste Powietrze bez Smogu”. Projekt ten z ramienia Ośrodka koordynowany jest przez Panią Urszulę Lizak oraz Pana Marka Stafii. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie wiedzy na temat czystego powietrza bez smogu.

Poprawa efektywnościowi energetycznej

W ramach spotkania odbyła się prelekcja Ekodoradcy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Szymona Lichorobiec związana z problemem jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem naszej gminy. Prezentacja była kierowana do pracowników socjalnych działających w ramach Ośrodka, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z beneficjentami opieki społecznej. Ze względu na specyfikę ich pracy, prezentacja była w szczególności poświęcona problemom ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców naszej gminy oraz sposobom oszczędności energii oraz zwiększania efektywności energetycznej ich gospodarstw domowych.

Stała współpraca z Ekodoradcą

Spotkania zapoczątkowało również stałą współpracę polegającą na szczerszym propagowaniu informacji dotyczących jakości powietrza wśród adresatów projektu socjalnego: „Czyste Powietrze bez smogu”, tj.  do dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, w klasach od V-VII, podopiecznych placówki dziennego wsparcia dzieci i młodzieży „JUTRZENKA” oraz osób starszych uczęszczających do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej będących mieszkańcami gminy Dąbrowa Tarnowska.

Spotkanie wpisuje się w realizowany przez Gminę Dąbrowa Tarnowska projekt LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Opracował: Szymon Lichorobiec – Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

[easy_image_gallery gallery=”409″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).