Gmina Szczucin w walce o czyste powietrze

Szczucin

Szczucin jest jedną z wielu gmin Małopolski, które uczestniczą w Projekcie zintegrowanym LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W czasie trwania II Fazy Projektu LIFE ekodoradca podejmował szereg inicjatyw propagujących ochronę powietrza oraz podnoszących świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Działania te skierowane były do różnych grup wiekowych oraz społecznych.

W dzisiejszych czasach, w celu zainteresowania dzieci jakimś zagadnieniem trzeba wymyślać coraz ciekawsze formy przekazywania wiedzy. Ekodoradca prowadził zajęcia z uczniami w formie zabawy. Podczas tych zajęć „przemycił” bardzo dużo cennych informacji. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Dzięki ciekawej formie przekazu  nabyli niezbędną wiedzę z zakresu ekologii. Problem ochrony środowiska jest dla nas bardzo ważny dlatego liczymy na dalszą współpracę z ekodoradcą w tym zakresie.

mówi Beata Dzięgiel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Spektakl ekologiczny dla uczniów klas IV-VIII

Uczniowie klas IV-VI obejrzeli spektakl poruszający temat współodpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska, konieczności segregacji odpadów i ich recyklingu. We zrozumiały uczniom sposób podejmowane były kwestie ograniczania niskiej emisji. Spektakl poprzedzony był wystąpieniem ekodoradcy na temat zagrożeń powodowanych niską emisją i roli młodzieży w ochronie powietrza.

Zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach

Podczas prowadzonych lekcji w szkołach podstawowych poruszane były tematy związane z ochroną powietrza, segregacją odpadów, spalaniem śmieci w domowych kotłach oraz sposobami wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach i pracowały na przygotowanych materiałach, rozwiązywały krzyżówki i rebusy. Na przykładzie zabawek napędzanych energią słoneczną dzieci poznawały zasadę działania instalacji fotowoltaicznej. Zajęcia w przedszkolu opierały się głównie na zabawie. Podczas ćwiczeń segregacji odpadów korzystano z zestawu koszy do segregacji, a także kartonowego pieca, do którego przedszkolaki mogły wkładać tylko drewno i węgiel. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez ekodoradcę świetnie sprawdziło się ekologiczne koło fortuny, dzięki któremu do pokazu można było wprowadzić wiele edukacyjnych treści.

Dzień Czystego Powietrza w Szkole Podstawowej

Do obchodów dnia Czystego Powietrza ekodoradca ze Szczucina zaprosił stowarzyszenie Po Zdrowie. Zajęcia miały na celu zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej oraz promocję zachowań, które pomagają chronić przyrodę. Podczas 45 minutowych zajęć każdy uczeń z klas I-III miał do wykonania 4 zadania. Na część ekologiczną składały się ćwiczenia w segregacji odpadów oraz ekologiczne koło fortuny z pytaniami dotyczącymi ochrony środowiska. Część sportowa zrealizowana z udziałem zaproszonego stowarzyszenia to 2 konkurencje sprawnościowe. Konkurencje sportowe wymagały od dzieci nie tylko wysiłku fizycznego, ale także współpracy w celu wykonania zadania. Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał pakiet promocyjno-edukacyjny: butelkę na napoje wielokrotnego użytku, torbę na zakupy, ulotki informacyjne oraz medal od zaproszonego do współpracy stowarzyszenia.  

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Szczucin:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).