Dzień Czystego Powietrza w Gorlicach

papeteria gorlice short

14 listopada, obchodziliśmy po raz 15. Dzień Czystego Powietrza.
Z tej okazji w gorlickich szkołach ogłoszone zostały dwa konkursy.
Pierwszy: „List do Sąsiada” – dla młodszych uczniów (klasy I-V).
Drugi: „Niska Emisja. Smog.” – konkurs na kampanię informacyjno-edukacyjną – dla starszych uczniów (klasy VI-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe).

Konkurs „List do Sąsiada” ogłoszony został już po raz drugi.

Wystawa prac w konkursie „List do Sąsiada” w 2018 r.

1 edycja konkursu w 2018 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W tym roku konkurs odbywa się na tych samych zasadach co w roku ubiegłym. Uczniowie Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach wezmą udział w konkursie korzystając ze specjalnie na tę okazję przygotowanej papeterii. Uczestnicy podobnie jak rok temu, napiszą list skierowany do sąsiada, w którym nakłonią go do pochylenia się nad problematyką zanieczyszczenia powietrza.

Konkurs na kampanię informacyjno-edukacyjną „Niska emisja. Smog.”

Skierowany jest do starszej młodzieży szkolnej wszystkich gorlickich szkół.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej. Przekaz trafi do wybranej grupy wiekowej z poruszeniem konkretnego problemu środowiskowego, jakim jest zanieczyszczenie powietrza.

Poza atrakcyjnymi nagrodami dla laureatów, kampania która wygra, zostanie wykorzystania, do rozpropagowania na szeroką skalę! Dlatego
o kampanii usłyszą mieszkańcy Miasta Gorlice i okolic. Ponadto, będzie to dobra okazja do promocji działań proekologicznych miasta Gorlice.

Zeszłoroczne wręczanie nagród w konkursie „List do Sąsiada”

Efekty konkursów szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców.

Dodatkowo konkurs ma za zadanie zaangażowania młodzieży do aktywności w działaniach proekologicznych w całym regionie.
Przede wszystkim za sprawą młodzieży może zwiększyć się świadomość ekologiczna wśród mieszkańców dla których informacje o szkodliwości zanieczyszczeń powietrza są mało wiarygodne.
Dlatego, że temat zanieczyszczeń atmosferycznych jest trudny, kampanie zorganizowane przez młodzież w sposób nieszablonowy, mogą stworzyć nową jakość informowania o problemach środowiskowych.

Gorlice zimą 2018r.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).