Green Week w Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach

Green Week czyli Zielony Tydzień

W dniach 21-24 maja, Kamila Pakuła – Ekodoradca w Gorlicach – przeprowadziła łącznie 8 zajęć edukacyjnych w tematyce ochrony powietrza w:

  • Miejskim Zespole Szkół nr 1,
  • Miejskim Zespole Szkół nr 3,
  • Miejskim Zespole Szkół nr 4,
  • Miejskim Zespole Szkół nr 5,
  • Miejskim Zespole Szkół nr 6.

W zajęciach wzięlo udział łącznie ponad 200 osób! Uczniowie poznali problem zanieczyszczeń powietrza oraz smogu, a także sposoby walki z tymi groźnymi zjawiskami.

Edukacja i informacja także dla rodziców

Na koniec każdych zajęć przekazano uczniom ulotki informacyjne przygotowane przez Krakowski Alarm Smogowy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczące szkodliwości zanieczyszczeń powietrza i obowiązującej uchwały antysmogowej. Materiały przygotowano specjalnie dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, dzięki czemu ich przekaz jest dostosowany do możliwości poznawczych uczniów.

Ekobajki i tablice smogowe w każdej szkole i przedszkolu

Na podsumowanie wizyty Ekodoradczyni przekazała dyrekcji szkół tzw.  Ekobajkę „Przygoda z wróżką Florą”.  Bajka wydana w formie kolorowej i atrakcyjnej w odbiorze książeczki jest przestrogą m.in. przed spalaniem odpadów oraz pełni rolę edukacyjną.
Dyrekcji wręczono także tablicę antysmogową, dzięki której, każdego dnia, uczniowie będą informowani o stanie jakości powietrza w ich otoczeniu. Tablice antysmogowe przedstawiają za pomocą kolorowych „buziek” w prosty i przystępny sposób jakość powietrza. Kolor „buźki” odpowiada wskaźnikowi CAQI z czujników Airly rozlokowanych na terenie miasta.

 

[easy_image_gallery gallery=”946″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).