II EKOsfera w Gorlicach

EKOsfera w Gorlicach

Ekologiczna zapowiedź wakacji

W niedzielę (10 czerwca) na gorlickim Rynku, po raz drugi miało miejsce wydarzenie organizowane przez Ekodoradcę – Kamilę Pakułę pod nazwą EKOsfera. Nazwa nawiązuje do ekologii i atmosfery, a szczególnie problemu zanieczyszczeń powietrza. W Gorlicach wydarzenie, podczas którego mieszkańcy mogą zobaczyć nowoczesne kotły, pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej czy instalacje kolektorów słonecznych i fotowoltaiki stało się już cykliczne. Co roku Ekodoradca organizuje tego typu wystawę, aby zapoznać Gorliczan z nowoczesnymi technologiami, a także móc porozmawiać z nimi poza murami urzędu, poza tradycyjnymi godzinami pracy.

Ekodoradca i Zielony Punkt

W Zielonym Punkcie od 10:00 do 15:00 można było wymienić elektroodpady i zużyte baterie na rośliny oczyszczające powietrze, a także wymienić stare, zwykłe żarówki na żarówki LED.

Ekodoradca udzielała także informacji o Uchwale Antysmogowej dla województwa oraz rozwiewała wątpliwości odnośnie nowoczesnych sposobów ogrzewania budynków i odnawialnych źródeł energii.

W namiocie Ekodoradcy można było porozmawiać także ze specjalistką ds. gospodarki odpadami – Panią Weroniką Ćwiklik. Przekazywała ona także broszury dotyczące segregacji odpadów i recyklingu, magnesy na lodówkę z informacją jak poprawnie segregować odpady, plany lekcji i inne artykuły edukacyjne dla dzieci w tej tematyce.

W sąsiednim namiocie można było znaleźć atrakcje dla dzieci – ogromne bańki mydlane, malowanie twarzy, kolorowanki, wycinanki. Wszystko po to, aby rodzice spokojnie mogli porozmawiać z Ekodoradcą lub wystawcami.

Ogromne zainteresowanie

Lokalna firma zajmująca się gospodarką odpadami sponsorowała zakup żarówek LED w ramach akcji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii oraz EKOsfery. Łącznie w ciągu dwóch dni (8 i 10 czerwca) rozdano 1090 żarówek!
W zamian za elektroodpady i zużyte baterie rozdano 160 sadzonek roślin domowych. Elektroodpady wypełniły po brzegi cały, wielki kontener, żarówki nie mieściły się już w przygotowanym na nie pojemniku, a baterii nie sposób było zliczyć!

W sumie w EKOsferze wzieło udział ponad 2 000 osób!

Do zobaczenia na III EKOsferze – za rok.

[easy_image_gallery gallery=”280″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).