Miasto Gorlice walczy o świeży oddech

Gorlice

W okresie od kwietnia 2018 roku do końca 2019 roku miasto Gorlice w ramach Projektu LIFE zorganizowało szereg wydarzeń ekologicznych.

EKOstrefa

Już w 2017 roku zainicjowano wydarzenie pod nazwą EKOsfera, które miało swoja kontynuację w roku 2018 i 2019 w okresie letnim. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wiodących producentów urządzeń grzewczych i OZE. W wydarzeniach Ekodoradca służył poradą i udzielał informacji o aktualnych programach dotacyjnych. W trakcie wydarzeń organizowano także konkursy oraz zbiórkę odpadów takich jak żarówki, baterie i elektroodpady. Te ostatnie przekazano lokalnej firmie zajmującej się gospodarką odpadami.

„Przygoda z wróżką Florą”

W Gorlicach powstała ekoBAJKA pod tytułem „Przygoda z wróżką Florą”, której akcja toczy się w właśnie w tym mieście. Bajka opowiada o Florze i jej spotkaniu z Panem Edwardem, który nieświadomy zagrożenia spalał odpady. Opowieść mówi o konsekwencjach takiego postępowania, a jej forma oparta jest o znaną „Opowieść Wigilijną”. EkoBAJKA została wręczona podopiecznym przedszkoli i uczniom gorlickich szkół, a także została przekazana do Miejskiej Biblioteki. Książka spotkała się także z miłym odbiorem na C4E forum w Serocku, w którym Ekodoradca miał przyjemność uczestniczyć.

List do sąsiada

W listopadzie z okazji Dnia Czystego Powietrza organizowany jest konkurs „List do Sąsiada”, w którym udział bierze wielu uczniów. Corocznie ilość uczestników wynosi ok. 100 osób. Z okazji tego dnia szkołom przekazano broszury otrzymywane z Fundacji Ekologicznej ARKA. Broszury te posłużyły nauczycielom do organizacji lekcji o tematyce ochrony środowiska.

Sprzątanie świata w Gorlicach

Corocznie z okazji Dnia Ziemi, miasto Gorlice organizuje akcje Sprzątania Świata. Uczniowie wraz z nauczycielami, a także Radni i Władze Miasta angażują się w tę akcję i wspólnie sprzątają zaśmiecone rejony miasta. W ramach współpracy z Miastem Wadowice, miasto otrzymało sadzonki Dębów Papieskich i wspólnie z uczniami oraz podopiecznymi przedszkoli oraz Władzami Miasta zasadzono Aleję Dębową. W czasie Tygodnia dla Ziemi w Gorlicach, uczniowie wzięli także udział w ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi”. Uczeń Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach został jednym z 10 laureatów tego krajowego konkursu.

Dzień środowiska

W czerwcu obchodzony jest Dzień Środowiska – tradycyjnie kilka szkół organizuje wtedy uroczyste wręczanie nagród w  ramach realizowanych w szkołach konkursów ekologicznych. Ekodoradca także uczestniczy we wręczaniu nagród, a po ich wręczeniu prowadzi krótką prelekcję dotyczącą problemów z jakością powietrza.

Europejski Tydzień Zrównoważony

Miasto Gorlice corocznie organizuje wydarzenia lokalne w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii [ETZE] (czerwiec) oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności [ETZM] (wrzesień). Ekodoradca jest głównym organizatorem tych wydarzeń. W ramach ETZE zorganizowano m.in. konkursy w tematyce oszczędności energii. Miejsce ma także zbiórka zużytego elektrosprzętu za oddanie którego wręczano mieszkańcom energooszczędne – żarówki LED. Podczas trwania ETZM zorganizowano konkursy tematyczne oraz przejazd rowerowy.

W 2019 roku zorganizowano również pokaz jednego z jedenastu nowo zakupionych przez Miasto Gorlice i MZK – ekologicznych autobusów. Także w 2019 roku zaproszono KAPE wraz z Autobusem Energetycznym, którzy cały dzień byli do dyspozycji mieszkańców. We wrześniu 2019, zorganizowane zostało też szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek. Szkolenie dotyczyło oszczędności energii i zostało przeprowadzone przez ekspertów KAPE.

Green Week

W ramach Green Week w roku 2018 przeprowadzono prelekcje oraz wręczono kolejne wydanie EkoBAJKI oraz tablic smogowych, na których obserwując wskazania zakupionych w 2017 r. 16 czujników Airly, można oznaczać aktualną jakość powietrza. Tablice otrzymały wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola oraz Miejskie Zespoły Szkół w Gorlicach. W 2019 roku z okazji Green Week zorganizowano spotkanie z mieszkańcami jednego z gorlickich osiedli. Uczestnicy pozyskali informacje dotyczące kwestii uzyskania dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.

Oczyszczacze powietrza

Gminny Ekodoradca uczestniczył także w przekazaniu oczyszczaczy powietrza. Podopieczni gorlickich przedszkoli przygotowali z tej okazji przedstawienia i wystąpienia o tematyce antysmogowej i proekologicznej. Podczas wizyty Ekodoradca służył również radą dotyczącą uruchomienia i późniejszej obsługi oczyszczaczy powietrza.

Działania Ekodoradcy w mieście Gorlice

W mieście Gorlice widać bardzo duże zaangażowane mieszkańców w działalność na rzecz czystego powietrza. W latach 2018-2019 mieszkańcy wymienili 69 starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła energii. Osoby które skorzystały z programów dotacyjnych na wymianę kotła otrzymały tabliczkę z napisem „Tutaj ogrzewam ekologicznie”. Działalność Ekodoradcy to zarówno edukacja najmłodszych jak i dorosłych, którzy podejmują ważne dla środowiska decyzje.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).