20 września 2020 r – „Zwiedzamy gminę Czernichów na rowerze”.

2

20 września 2020 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia Bez Samochodu (ETZT) odbyło się wydarzenie „Zwiedzamy gminę Czernichów na rowerze”.

Aby wziąć udział w zwiedzaniu należało zgłosić się w jednym z 5 punktów, gdzie wydawane były zestawy startowe.

W zestawie startowym – odblaskowym plecaku, znaleźć można było mapę wraz z informacją o ciekawych miejscach na terenie gminy Czernichów, ulotkę „Wymień piec”, odblaski i inne gadżety,.

Uczestnicy sami wybierali miejsce, które odwiedzą i jak dużo czasu tam spędzą. Część odblaskowych plecaków sfinansowana została z projektu zintegrowanego LIFE – Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Wydaliśmy 241 pakietów startowych. Dodatkowo rozdaliśmy 867 odblasków dzięki czemu mieszkańcy będą lepiej widoczni na drodze. Uczestnicy konkursu fotograficznego „Odkrywam Gminę Czernichów na rowerze” otrzymali dodatkowo gadżety dedykowane ETZT.

Organizatorami pikniku byli:
Gmina Czernichów, Rowerowy Czernichów, Gminna Biblioteka Publiczna, StarComp Dariusz Starowicz, partnerami: Małopolska w zdrowej atmosferze, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krzeszowice, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Towarzystwo Przyjaciół Kamienia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice., Centrum Fitnessu Funkcjonalnego Czernichów, Ostatnia Kolejka Czernichów, Winnica Zagrabie.

Ze względu na proekologiczny charakter, poprzez propagowanie turystyki pieszej i rowerowej oraz „Dnia bez Samochodu”, impreza była dobrą okazją do zaprezentowania jak ogromny wpływ mają codzienne ekologiczne postawy na kształtowanie środowiska naturalnego i ochronę powietrza atmosferycznego. Ponadto w punkcie przy Urzędzie Gminy ekodoradca z projektu LIFE prowadził działania edukacyjno-informacyjne na temat możliwości dofinansowania wymiany pieców i termomodernizacji.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w „Rowerowym Zwiedzaniu Czernichowa”. Zapraszamy za rok na kolejny piknik zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).