Sezon piknikowy w pełni, czyli Eko-edukacja w terenie

Sezon piknikowy w pełni

19 i 27 maja Doradcy Energetyczni zatrudnieni w ramach projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze brali udział w plenerowych wydarzeniach piknikowych – Rodzinnym Pikniku  Ekologicznym oraz Święcie Rodziny Krakowskiej.

Wydarzenia organizowane w Parku Jordana przyciągnęły rzesze krakowian. Na rodziny z dziećmi, które w tym czasie odwiedziły Park czekał szereg atrakcji.

Sezon piknikowy w pełni      Sezon piknikowy w pełni

 

Święto Rodziny Krakowskiej

Podczas Święta Rodziny Krakowskiej, 27 maja do współpracy zaproszono wielu partnerów zarówno miejskich jaki i prywatnych. Dzięki tej współpracy przygotowano ofertę, którą krakowianie mogli się w pełni cieszyć podczas ostatniej słonecznej niedzieli.

Park Jordana w tym dniu został podzielony na siedem stref tematycznych: zdrowia i profilaktyki, czytelnictwa, sportu i rekreacji, sztuki, ekologii i zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa oraz rodziny.

W strefie Ekologii i zdrowego trybu krakowianie mogli się spotkać z Doradcami Energetycznymi, którzy informowali na temat  dofinansowań do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny oraz instalacji odnawialnych źródeł energii  w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa . Natomiast dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się przygotowane specjalnie dla nich quizy i zabawy o charakterze eko-edukacyjnym. Dzieci przez zabawę uczyły się o tym jak ważna jest ochrona środowiska, poznawały główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby na przeciwdziałanie negatywnym zmianom. Na małych Ekologów czekały drobne upominki 🙂

Sezon piknikowy w pełni

Sezon piknikowy w pełni

Rodzinny Piknik Ekologiczny

Rodzinny Piknik Ekologiczny organizowany przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 19 maja przypominał krakowianom jak ważne jest środowisko w którym żyją. Promował zachowania proekologiczne, oszczędność energii i zrównoważony rozwój. Odwiedzający mogli skorzystać z wielu pro-środowiskowych inicjatyw takich jak Ekobieg, Gra Miejska
„Gram w zielone miasto” czy Eko-Zumba. Otrzymać można było sadzonki roślin pyłolubnych. Doradcy Energetyczni prowadzili punkt informacyjno-doradczy na temat zmiany systemu ogrzewania.

Sezon piknikowy w pełni

Sezon piknikowy w pełni

 

 

 

Piękna pogoda i szereg atrakcji przyciągnęła do Parku Jordana mieszkańców Krakowa, którzy w rodzinnej, radosnej atmosferze spędzili czas na czystym powietrzu.

Dziękujemy za obecność i zapraszamy na następne wydarzenia, w których weźmiemy udział 🙂 

Informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem : http://www.ekocentrum.krakow.pl/

[easy_image_gallery gallery=”683″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).