Dzień drzewa w Szkole Podstawowej im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

20191010 110141

Dzień Drzewa, to  międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w coraz większej liczbie krajów na świecie. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Drzewa nie bez przyczyny świętują właśnie w październiku. W tej porze roku wzbudzają największą ekscytację, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców miast i wsi. Kasztany, żołędzie, jarzębina, bukiety krzyczących kolorami liści – wszystko zachwyca nie tylko dzieci ale i dorosłych.  Na zaproszenie Pani dyrektor SP w Cholerzynie ekodoradca wraz z Panem leśniczym wspólnie z dziećmi dokonali nowych nasadzeń nowych drzew na terenie szkoły.
Ekodoradca przeprowadził także zajęcia edukacyjne dot. ochrony powietrza. Wspólne wnioski i postulaty zostały zapisane poniżej.

Sadźmy drzewa!

Sadźmy drzewa na działkach, w ogrodach i wszędzie tam, gdzie będziemy mogli o nie zadbać. Jeżeli nie możemy sadzić – zatroszczmy się o te zaniedbane – często służby miejskie zapominają np. o podpórkach.

Nauczmy się rozpoznawać gatunki drzew i korzystajmy z ich darów – zarażajmy naszymi odkryciami! Każdy, kto przekona się, jak dobroczynny jest np. wywar z kwiatu lipowego, zacznie zauważać lipy wokół siebie. Poznać drzewa, umieć nazwać je po imieniu oznacza nie być na nie obojętnym!

Oszczędzajmy papier – piszmy dwustronnie, wykorzystujmy wielokrotnie, jeżeli zaś nie da się uniknąć zasypujących nas ulotek – wykorzystujmy je na tysiąc sposobów!

Zbierajmy makulaturę! Czyńmy to z głową i chrońmy papier przed zabrudzeniami, by mógł być naprawdę wykorzystany.

Papierowa torebka wcale nie jest eko! – Eko jest torba wielorazowa.

Unikajmy produktów, których źródłem jest olej palmowy – pod uprawę palmy oleistej wycina się rocznie 2% lasów Indonezji.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).