Ekolekcje i oczyszczacze powietrza

Mników

W październiku oddział przedszkolny w Mnikowie oraz szkołę w Piekarach odwiedziła Anna Szewczyk – Ekodoradczyni z Urzędu Gminy Liszki, która przeprowadziła zajęcia dla najmłodszych w związku z akcją edukacyjną Województwa Małopolskiego. Przedszkole otrzymało również urządzenie filtrujące powietrze.

W ramach zajęć edukacyjnych przedszkolaki poznały zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza i segregacją odpadów. Obejrzały bajkę ekologiczną pt. „Ekologiczny Dom”, którego bohaterami są rodziny Brudasińskich i Ekomalińskich. W ten sposób już od najmłodszych lat kształtowane są postawy proekologicznych naszych mieszkańców.

 Dlaczego oczyszczacze?

Problemu jakości powietrza nie da rozwiązać się w ciągu jednego roku. To mozolna praca wielu ludzi, w tym samorządu województwa małopolskiego, której celem jest m.in. zmiana świadomości społecznej, a co za tym idzie – postaw. Między innymi dzięki działaniom Ekodoradców, wiele już uległo zmianie. Pokazują to najnowsze badania przeprowadzone wśród Małopolan. Dla 44% z nas zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny osobisty problem, podczas, gdy 2 lata temu uważało tak tylko 28% respondentów. Dzieci są w grupie osób najbardziej narażonych na zanieczyszczone powietrze, dlatego w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego przez Unię Europejska, zdecydowano się na zakup tego typu urządzeń.

Wybrany model oczyszczacza powietrza

W ramach przetargu nieograniczonego na dostawę oczyszczaczy powietrza jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Eurocentrum – Polska Sp. z o. o, która zaoferowała model: AirClinic K07 o następujących parametrach:

Wydajność oczyszczacza: 388 m³/h.
CADR (współczynnik dostarczania czystego powietrza): 331,9 m³/h.
Filtry: wstępny, z węglem aktywnym i HEPA klasy H13. Filtr HEPA jest zbudowany z polipropylenu.
Głośność na najwyższym trybie pracy: 55 dB.
Pobór mocy na najwyższym trybie pracy: 80,2 W.
Tryb pracy automatyczny działający w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków.
Nie posiada lampy UV i jonizacji.
Nie posiada funkcji nawilżania.
System montażu: wolnostojący.
Posiada blokadę rodzicielską.

 

[easy_image_gallery gallery=”124″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).