W Gminie Chełmiec powstają „Listy do sąsiada”

Dzieci i młodzież w gminie Chełmiec zachęcają mieszkańców do wymiany kotłów tworząc „List do sąsiada”

Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Chełmiec mają wiedzę na temat obowiązującej w Małopolsce uchwały antysmogowej i chętnie się nią dzielą. Uczestnicy konkursu organizowanego przez Gminę Chełmiec wykazali się znajomością informacji o aktualnych możliwościach wsparcia inwestycji proekologicznych. Znają również wymogi które wiążą się z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków. Te bardzo specyficzne zagadnienia dzieci poruszyły w zadaniu konkursowym – „List do sąsiada”.

W liście uczestnicy gminnego konkursu zachęcają w bardzo przystępny sposób mieszkańców gminy i województwa małopolskiego do podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, informując jednocześnie o aktualnych obowiązkach i terminach ich wykonania.

„Drogi Sąsiedzie!
(…) Jak wiemy wymiana starych pieców tzw. kopciuchów nie spełniających norm ekologicznych nas nie ominie.” – pisze 12-letnia Dominika

Niektóre dzieci w pracach konkursowych skupiły się na przedstawieniu szczegółowych warunków i zasad dofinansowania. Inne zwróciły uwagę, że aktualna jakość powietrza nie pozwala im swobodnie się bawić czy cieszyć się dobrym zdrowiem. Wszyscy uczestnicy konkursu dostrzegli, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Jednocześnie w każdym liście autorzy podkreślają, że trzeba działać jak najszybciej. Do etapu gminnego konkursu zakwalifikowano 20 prac konkursowych, które oceniano w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych klasy III -V,
  • uczniowie szkół podstawowych klasy VI -VIII)

W etapie gminnym pięć najlepszych prac w każdej z kategorii wiekowej zostało uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Zwycięzcy konkursu zaprezentowali prace podczas uroczystego rozdania nagród, które odbyło się przed Dniem Ziemi. Nagrody w konkursie zostały wręczone przez Pana Wójta Bernarda Stawiarskiego. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Zachęcamy także do lektury prac konkursowych zamieszczonych w galerii.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).