Nawojowa nawołuje do dbania o środowisko

nawojowa ramka

W ramach trwania II fazy zintegrowanego projektu Lifegmina Nawojowa zorganizowała liczne spotkania z mieszkańcami gminy, zarówno z tymi młodszymi jak i starszymi. Wśród najciekawszych wydarzeń należy wymienić:

SPOTKANIA W SZKOŁACH

„Green week”

Ekodoradca zorganizował zajęcia w gminnym przedszkolu w ramach obchodów „Green week”. Głównym tematem zajęć było powietrze i jego zanieczyszczenie, a także sposoby walki z nim. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały drobne materiały edukacyjne.  

Konkurs plastyczny „NIE dla smogu”

We wrześniu 2018r. dla szkół podstawowych z terenu gminy został ogłoszony konkurs plastyczny pn. „NIE dla Smogu”. Tematyka wykonanych prac miała nawiązywać do problemu zanieczyszczenia powietrza oraz sposobu ograniczenia niskiej emisji. Celem konkursu było pokazanie najmłodszym, że powietrze determinuje życie na ziemi oraz uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy. Na koniec ze wszystkich prac konkursowych wykonano kalendarz na rok 2019. 

Przekazanie oczyszczacza powietrza dla przedszkola

W dniu 4 października 2018r. Ekodoradca przeprowadził spotkanie edukacyjno-warsztatowe w gminnym przedszkolu. Podczas spotkania poruszono tematy ochrony powietrza, powstawania zanieczyszczeń
i sposobów by temu zaobiec.  W ramach wizyty przekazano oczyszczacz powietrza dla placówki oświatowej.

„Dzień czystego powietrza”

Z okazji „Dnia czystego powietrza”, w dniu 14 listopada 2018r. w gminnej świetlicy odbyły się zajęcia dotyczące zanieczyszczeń atmosferycznych. W trakcie zajęć dzieci napisały list do sąsiada, namawiając go do zmiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.

WYDARZENIA GMINNE

Agropromocja – wrzesień 2019r.

Jak co roku, początkiem września w Gminie Nawojowa odbyła się największa wystawa rolnicza w Małopolsce – Agropromocja. Podczas dwudniowej wystawy mieszkańcy gminy jak i odwiedzający gminę goście mogli znaleźć coś dla siebie. Wśród wszystkich wystawców znajdowało się również stoisko Urzędu Gminy Nawojowa. Na stoisku Ekodoradca z Urzędu prezentował materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu ochrony powietrza. Zwiedzający mogli też zaczerpnąć informacji m.in. na temat wymogów wynikających z uchwały antysmogowej dla regionu. Na stoisku dla wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska czekały również słodkie niespodzianki.

Stoisko edukacyjne podczas imprezy plenerowej na stadionie w Nawojowej – wrzesień 2019r.

W dniu 7 września 2019 na stadionie w Nawojowej odbyła się impreza plenerowa. Na mieszkańców i gości odwiedzających imprezę czekało wiele atrakcji dedykowanych zarówno dzieciom jak i dorosłym. Na stoisku Ekodoradcy, przybywający mieszkańcy mogli pozyskać informacje na temat uchwały antysmogowej i dotacji na wymianę urządzeń grzewczych.

Prezentacja kotłów z certyfikatem Ecodesign październik 2019r.

W ramach prezentacji mieszkańcy zyskali informacje na temat wydajności, użytkowania, trwałości czy kosztów zakupu kotłów. Ekodoradca udzielał informacji odnośnie uchwały antysmogowej, natomiast uczestnicy wydarzenia mogli zapytać o możliwości dofinansowania na wymianę kotłów.

Dorota Kucharska – Ekodoradca z Urzędu Gminy Nawojowa:

Dbając o nasze środowisko, dbamy nie tylko o nasze zdrowie i życie ale też troszczymy się o przyszłe pokolenia. Realizując działania związane z wdrażaniem Programu Ochrony Powietrza chcemy zmieniać przyzwyczajenia i nawyki w zakresie ochrony środowiska wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Nawojowa.  

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Nawojowa:

Infografika Nawojowa

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).