Green Week w Gminie Piwniczna-Zdrój

Zilony tydzień

W ramach obchodów Zielonego Tygodnia ekodoradca Agnieszka Lompart-Porębska przeprowadziła prelekcje w przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kosarzyskach.

25 maja był szczególnym dniem dla przedszkolaków, którzy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach dotyczących ochrony powietrza. W ramach prelekcji najmłodsi mieszkańcy gminy Piwniczna-Zdrój dowiedzieli się jak ważne jest wspólne dbanie o czystość powietrza. W trakcie zabaw edukacyjnych mieli sposobność poznać zasady prawidłowej segregacji odpadów, sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz konsekwencje spalania śmieci. Przeprowadzone „doświadczenia” na obecność powietrza wywołały mnóstwo radości i uśmiechu na twarzach dzieci.

Podczas burzy mózgów udało się wypracować 10 zasad, którymi powinien kierować się każdy człowiek, któremu zależy na tym by powietrze wokół niego było czyste.

Zainteresowanie przedszkolaków tak trudnym tematem oraz ich zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania problemu złej jakości powietrza, daje nadzieję na to, że najmłodsze pokolenia mieszkańców gminy będą świadomie dążyć do poprawy jego stanu. Cieszy fakt, że tak małe dzieci posiadają tak dużą wiedzę na temat szkodliwości oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Prelekcja została zakończona wręczeniem każdemu przedszkolakowi malowanki edukacyjnej przedstawiającej sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Został odczytany także wiersz pt. „Piotruś i powietrze” autorstwa Ludwika Jerzego Kerna. Za pośrednictwem dzieci przekazane zostały materiały edukacyjne dla ich rodziców w postaci broszur oraz ulotek wydrukowanych w ramach projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze.

[easy_image_gallery gallery=”623″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).