Program pożyczkowy Jawor

Program pożyczkowy Jawor

Dnia 10 maja 2018 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyło się spotkanie z Panem Pawłem Korczakiem – przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z mieszkańcami gminy Podegrodzie.

W czasie spotkania szczegółowo omówiono warunki udziału w programie pożyczkowym Jawor. Pożyczka na preferencyjnych warunkach przeznaczona jest na sfinansowanie działań w zakresie termomodernizacji budynków mieszkańców gminy po spełnieniu określonych warunków projektu.

Mieszkańcy, którzy nie brali udziału w spotkaniu, a są zainteresowaniu taką formą wsparcia finansowego zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor

Osoby do kontaktu w sprawie Programu Jawor:

Piotr Janowski (kwestie merytoryczne) – 883 318 930

Małgorzata Głuszek-Kot (kwestie finansowe) – 785 855 947

Renata Czerw (kwestie finansowe) – 785 851 769

Doradcy Energetyczni:

Katarzyna Bryzek – 785 855 938

Justyna Jesionek – 785 855 937

Janusz Sułowski – 785 855 603

Paweł Korczak – 785 855 524

Mariusz Sałęga – 785 855 930

Spotkanie zorganizował Ekodoradca Gminy Podegrodzie w ramach realizacji projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

[easy_image_gallery gallery=”636″]

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).