Sadzimy drzewa z Ekodoradcą Gminy Nowy Targ

25 04 19r SP Ostrowsko

W dniach od 24 do 29 br., Ekodoradca Gminy Nowy Targ wspólnie z Nadleśnictwem Nowy Targ przeprowadzili akcję sadzenia drzew pt.: „Aleja czystego powietrza – III etap”. Podobnie jak w zeszłych latach projekt skierowany był do młodzieży szkolnej z terenu Gminy Nowy Targ.

Promocyjne spotkania w ramach akcji sadzenia drzew odbyły się w:

 • Szkole Podstawowej w Harklowej,
 • Szkole Podstawowej w Knurowie,
 • Szkole Podstawowej w Szlembarku,
 • Szkole Podstawowej w Waksmundzie,
 • Szkole Podstawowej w Ostrowsku,
 • Szkole Podstawowej w Gronkowie,
 • Szkole Podstawowej w Dursztynie,
 • Szkole Podstawowej w Lasku,
 • Szkole Podstawowej w Krauszowie,
 • Szkole Podstawowej w Rogoźniku,
 • Szkole Podstawowej w Obidowej,
 • Szkole Podstawowej w Klikuszowej,
 • Szkole Podstawowej w Pyzówce,
 • Szkole Podstawowej w Morawczynie.

Spotkanie miało charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbywał się w sali lekcyjnej gdzie Ekodoradca przedstawił prezentację na temat działań Gminy Nowy Targ w ramach projektu LIFE, następnie przedstawiciele Nadleśnictwa poprowadzili spotkanie pt.: ”Rola drzew w odfiltrowywaniu zanieczyszczeń”. Drugi etap odbywał się w terenie. Sadzenie drzewek wokół szkoły poprzedzał pokaz przedstawicieli Nadleśnictwa jak poprawnie posadzić sadzonkę.

Wszyscy uczestnicy czynnie włączyli się do sadzenia, łącznie w ramach akcji posadzono i rozdano około 270 szt. młodych sadzonek jodły. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ponad 410 uczniów. Na zakończenie wizyty Ekodoradca przekazywał materiały promocyjne.

Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez sadzenie drzew niesie ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia.

Akcja sadzenia drzew pt. :”Aleja czystego powietrza – II etap” została przeprowadzona w ramach programu zintegrowanego LIFE pn. ”Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.”

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).