Green Week w gminie Oświęcim

Green Week w gminie Oświęcim

Green Week, czyli „Zielony Tydzień” to organizowane przez Komisję Europejską wydarzenie poświęcone kwestiom ochrony środowiska. Tegoroczna edycja obchodzona jest pod tytułem „Zielone miasta dla bardziej ekologicznej przyszłości” i skupia się na zagadnieniach dotyczących miast, w których żyją miliony Europejczyków. Dokładniej – możliwości sprawienia, aby te miasta stały się jak najbardziej ekologiczne, a tym samym przyjazne dla ich mieszkańców.

Małopolskie gminy biorące udział w projekcie zintegrowanym LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”, również biorą udział w obchodach „Zielonego Tygodnia”. Ekodoradcy ruszyli do szkół w swoich gminach, aby promować wiedzę na temat ekologii, a zwłaszcza czystego powietrza.

Lekcja o powietrzu

W gminie Oświęcim, ekodoraczyni Żelisława Noworyta odwiedziła szkołę podstawową w Babicach. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I-III.  Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się co wpływa na stan powietrza, kiedy i dlaczego jest z nim źle oraz co robić, żeby swoim działaniem poprawić jego stan. Postawione przed dziećmi pytania i zadania szybko doczekiwały się odpowiedzi. Wiedza i entuzjazm najmłodszych pokazuje, że dbałość o świat, który je otacza nie jest tematem dla nich obcym. To pozwala mieć nadzieję, że czyste powietrze stanie się kluczową wartością zarówno dla przyszłych pokoleń, ale i dla nas obecnie. W końcu dzieci mogą nas dużo nauczyć, a na pewno chęci do czystego oddychania!

[easy_image_gallery gallery=”930″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).