Rodzinny piknik sportowy

piknik sportowy (5)

Miłośnicy sportowych zmagań w niedzielę, 2 czerwca 2019 r., mieli szansę wykazać się swoją sprawnością  dobrze bawiąc się podczas Wielkiego Rodzinnego Pikniku Sportowego. Orlik w Brzezince odwiedziły całe rodziny. Sportowe zmagania rozpoczął turniej Streetball – ulicznej odmiany koszykówki. Pełne emocji rozgrywki odbyły się w różnych grupach wiekowych, przyciągając zawodników także spoza Gminy Oświęcim.

Kropla wody dla ochłody

Kolejną atrakcją był turniej mundialu i siatkówki na wodzie. Do tego celu wykorzystano specjalne nadmuchiwane boisko wypełnione wodą. Wodne mecze nie mogły być zupełnie poważne. Nawet upadki były radosne – szybka kąpiel pomagała w oswojeniu się z upałem. A pogoda dopisała. Boisko wodne w przerwach gry cieszyło się uznaniem najmłodszych, którzy się chęcią korzystali z jego uroków.

Trochę o powietrzu

Gości przybywających na teren Orlika witało stoisko ekodoradcy. Dorośli dopytywali o interesujące ich tematy, takie jak uchwała antysmogowa czy dotacje na wymianę urządzeń grzewczych. Natomiast młodsi uczestnicy zainteresowani byli kolorowankami i quizami.

Nastroje uczestników imprezy były znakomite, wszyscy wyśmienicie i zdrowo – bo sportowo, spędzili czas. Dlatego można się spodziewać, że już za rok chętnie wezmą udział w kolejnym turnieju i z humorem spędzą czas na boisku.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).