Radziemice w biegu o czyste powietrze

Projekt bez tytułu (9)

Gmina Radziemice uczestniczy w realizacji projektu LIFE od października 2016 roku. Zakres realizowanych w tym zakresie działań jest bardzo szeroki.

W ich skład wchodzą głównie doradztwo dla mieszkańców, liczne warsztaty, spotkania i szkolne konkursy. Przy współudziale zatrudnionego w ramach projektu ekodoradcy organizowane są spotkania z mieszkańcami i lokalnymi liderami oraz inne wydarzenia plenerowe. Realizowane są również nowe zadania, takie jak:

  • rozpoczęcie kontroli palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej,
  • prowadzona jest inwentaryzacja kotłów.

Edukacja mieszkańców skupia się głównie na najmłodszych i to właśnie przy ich udziale organizowanych jest wiele akcji. Wśród nich znalazły się np. Maraton Przedszkolaka, który miał miejsce dnia 10.05.2018r. Wraz z dziećmi w biegu udział wzięli Wójt Gminy Radziemice, ekodoradca oraz inni zaproszeni goście. Najmłodsi mieszkańcy manifestowali, że czyste powietrze należy się nam wszystkim. Zarówno bieg jak i walka o powietrze wolne od zanieczyszczeń nie dla każdego należą do łatwych zadań, ale motywacji nie brakowało.

Książeczka edukacyjna

W kwietniu 2018 r. dzieci przedszkolne wraz z wychowawcami tworzyły książeczkę edukacyjną: Bajka, która nas uczy i łączy „O przygodach sikorki Zadziorki”. W ramach akcji powstała książeczka pisana, ilustrowana kolejno przez oddziały przedszkolne z terenu naszej gminy. Opisuje ona przygody sikorki i jej działania na rzecz dbałości o powietrze.  Wydanie książeczki świętowaliśmy w trakcie wydarzenia ”Czytanie na polanie”. Fragmenty książeczki przeczytali zaproszeni goście oraz ekodoradca. Ten wyjątkowy dzień dodatkowo uświetniło edukacyjne wystąpienie teatrzyku Edu Artis. Wystąpienie uświadomiło uczestnikom jak duże znaczenie dla jakości powietrza ma właściwe postępowanie z odpadami.

Radziemice 3
Książeczka edukacyjna

Piknik ekologiczny

Tradycją Radziemic stało się organizowanie corocznych pikników ekologicznych. W dniu 02 czerwca 2019 r. odbył się kolejny, ze stoiskiem edukacyjnym zorganizowanym w ramach projektu LIFE przez ekodoradcę. Mieszkańcy w zamian za przyniesione zakrętki oraz wypełnienie ankiety „inwentaryzacja źródeł ciepła” mogli otrzymać sadzonkę drzewka, uzyskać informację na temat uchwały antysmogowej, czy segregacji odpadów. Wśród atrakcji przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców znalazły się warsztaty ekologiczne, gry i zabawy z zakresu ochrony powietrza. Dużym zainteresowanie cieszył się również autobus energetyczny KAPE, w którym można było nabyć wiedzę dot. odnawialnych źródeł energii.

Stoisko informacyjne organizowane jest również w trakcie corocznych dożynek gminnych, tak było również 25 sierpnia 2019 r. w Wierzbicy. Przy stoisku dorośli chętnie sięgali po informacje dot. uchwały antysmogowej jak i możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. Dla dzieci utworzono kącik edukacyjny, w którym w formie konkursów (quizy, malowanki, rebusy) dzieci kształtowały dobre nawyki ekologiczne.

Zdaniem ekodoradcy realizowane akcje edukacyjne przynoszą oczekiwany efekt. Uczniowie bardzo chętnie włączają się do udziału w zajęciach. Dodatkowo ma to wpływ także na dorosłych, którym dzieci często zwracają uwagę na aspekty ekologiczne w swoim otoczeniu. Czas realizacji projektu to wzrost świadomości mieszkańców, co widać w rosnącym zainteresowaniu wymianą kotłów i odnawialnymi źródłami energii – podkreśla Zastępca Wójta Pan Piotr Łakomy.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Radziemice :

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).