Zgiń, przepadnij smogu!

Radziemice smog ekodoradca

21 marca 2018 r. w szkole podstawowej w Łętkowicach pod hasłem: „Zgiń przepadnij zimo! Zgiń przepadnij smogu” odbyło się powitanie kalendarzowej wiosny”, z udziałem ekodoradcy Gminy Radziemice.

Uczniowie wcielili się w role speakerów, którzy co jakiś czas łączyli się z będącymi w terenie reporterami poszukującymi zwiastunów wiosny. W ten nietuzinkowy sposób dzieci dowiedziały się o znaczeniu czystego powietrza dla zdrowia człowieka, a także o tym, że robiąc porządki w ogrodzie, odpadków  nie można spalać ale należy je właściwie segregować. Nie można również spalać Marzanny – symbolu odchodzącej zimy. Dlatego tez na koniec przedstawienia zima (pod postacią Marzanny) i smog zostały symbolicznie przegnane, nie spalone.

Uczniowie pracowali również z kartami pracy przygotowanymi przez Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu LIFE

Podczas warsztatów w pierwszej i trzeciej klasie szkoły podstawowej przeprowadzone zostały doświadczenia związane z czystością powietrza i jego zanieczyszczeniem. Dzieci uczyły się, które paliwa są ekologiczne, a spalanie których powoduje nadmierne zanieczyszczenia powietrza.  W starszych klasach również przeprowadzono warsztaty pt. „Laboratorium profesora Smogiełki”.  Po zajęciach można z całą pewnością przyznać, że świadomość dzieci dotycząca zagrożeń wynikających z powstawania smogu, jego szkodliwego wpływu na organizm człowieka i sposobów dbania o środowisko jest duża.

Na koniec zajęć wyświetlono film edukacyjny pt. „Smog i jego konsekwencje”. Ostatnim etapem były warsztaty plastyczne. Techniką kolażu dzieci tworzyły wiosenny krajobraz przedstawiający świat, w którym wszystko co wokół jest piękne, czyste i pozbawione zanieczyszczeń. Tym pozytywnym akcentem Ekodoradczyni zakończyła swoją wizytę w szkole podstawowej w Łętkowicach.

W zajęciach wzięło udział 48 dzieci.

[easy_image_gallery gallery=”957″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).