Kwietne łąki w Gminie Gromnik

kwietna łąka

W dniu 6 lipca 2020r. na stronie internetowej: Gmina Gromnik w zdrowej atmosferze został ogłoszony konkurs na najciekawszą aranżację kwietnej łąki w doniczce. Mieszkańcy gminy mogą pobrać bezpłatny zestaw nasion traw oraz kwiatów polnych w Urzędzie Gminy przy stanowisku ekodoradcy, a także w Centralnym Punkcie Źródlanego Szlaku w Gromniku.

Akcja ma na celu nie tylko poprawienie walorów estetycznych gminy, ale również stworzenie miejsc przyjaznych pszczołom oraz innym owadom. Dodatkowo zachęcamy mieszkańców gminy do posiania kwietnych łąk na terenach swoich działek, ponieważ takie działanie niesie za sobą wiele korzyści nie tylko ekologicznych, ale również ekonomicznych. Kwietne łąki wspomagają bioretencję i  wzbogacają bioróżnorodność. Ponadto dzięki złożonemu systemowi korzeniowemu rośliny wiążą wodę opadową, tym samym zatrzymując wilgoć. Kwietna łąka nie wymaga dodatkowego podlewania, jak również częstego koszenia i pięknie przy tym wygląda.

Przeprowadzaną akcją zainteresowały się także lokalne media. W dniu 8 lipca w radiu RDN MAŁOPOLSKA pojawiła się audycja pn. Gmina Gromnik sieje łąki kwietne z udziałem Wójta Gminy Gromnik – mgr Bogdana Stasza.

Jest to konsekwencja tego, co wykonaliśmy pod koniec roku 2019. 30 grudnia podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą ekodoradcy i pojawił się taki fajny pomysł na kwietne łąki, które maja służyć mieszkańcom w zatrzymaniu z jednej strony wody, zanieczyszczenia, a z drugiej strony upiększać nasz działki. Mam nadzieję, że mieszkańcy przekonają się co do tego– mówił podczas audycji radiowej Wójt Gminy Gromnik.

Mieszkańcy z entuzjazmem przyjęli ten pomysł i już dzielą się pierwszymi zdjęciami na portalach społecznościowych.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).