Tarnów – Czas na świeży oddech

Projekt bez tytułu (18)

Podczas realizacji II fazy projektu LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze zorganizowano szereg akcji edukacyjnych w mieście Tarnów, które miały na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat troski o czyste powietrze oraz negatywnego wpływu smogu na zdrowie Tarnowian.

Konkurs plastyczny

W czerwcu 2018 r. odbył się Piknik Ekologiczny oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Pogromca Smoga”. W Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Tarnowie dzieci zaprezentowały przepiękne prace wykonane różnymi technikami plastycznymi. Następnie podlegały one ocenie pracowników przedszkola, dzięki czemu w końcowym etapie wyłoniono zwycięzców.

Konkurs plastyczny „Pogromca Smoga”

Prace mogli podziwiać goście biorący udział w pikniku, na którym dzieci przedstawiły również pokaz ekologicznych strojów. Goście podziwiali wspaniałe stroje wykonane z różnego rodzaju przyjaznych środowisku materiałów oraz tych poddanych recyklingowi. Podczas pikniku uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza. Dowiedzieli się także o działaniach dzięki którym mogą tym zanieczyszczeniom zapobiegać. Takie warsztaty mają na celu rozwijać większą świadomość u dzieci, młodzieży, a także osób starszych.

Piłkarski Turniej Mikołajkowy

W listopadzie 2018 r. odbył się Piłkarski Turniej Mikołajkowy zorganizowany przy współpracy z Tarnowską Akademią Piłkarską. W turnieju udział wzięło około 150 zawodników z różnych zakątków małopolski oraz około 450 zaproszonych gości. Przed turniejem uczestnikom przekazano wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza. Podczas trwania wydarzenia zainteresowani cały czas mogli korzystać z porad Ekodoradcy. Zawodnicy biorący udział w zmaganiach wykazywali się szczególnym zaangażowaniem i otrzymali atrakcyjne gadżety promujące projekt LIFE.

Odnawialne źródła energii

W kwietniu 2019 r. zorganizowano wyjazd na warsztaty do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini. W warsztatach udział wzięli m.in. Wiceprezydent miasta Tarnowa, prezesi miejskich spółek, Radni Miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta. Podczas warsztatów zainteresowani mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Podczas podróży zapoznano uczestników z projektem LIFE, przedstawiono główne cele oraz osiągnięcia i sukcesy.

Dni ochrony środowiska

W czerwcu 2019 r. odbyła się Konferencja z okazji obchodów XX lecia Dni Ochrony Środowiska pt. „Tarnów w zdrowej atmosferze”. Swoje referaty na konferencji wygłosił Ekodoradca – Anna Ponikiewska z Tarnowa oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Pan Marek Kaczanowski i Energetyk Miejski Pan Szymon Kozioł. W konferencji udział wzięło około 100 uczestników. Przede wszystkim pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej małopolski, którym przekazano materiały edukacyjne oraz gadżety ekologiczne promujące II fazę projektu LIFE .

konferencja4
Program ochrony powietrza

Radny Miasta Tarnowa – Pan Tomasz Olszówka

„Organizowaliśmy wspólnie konferencję „Zielony Renesans – wyzwania samorządowej transformacji energetycznej”. Anna dała się poznać jako osoba kreatywna i energiczna. Te jej cechy poparte przygotowaniem merytorycznym sprawiają, że możemy się pochwalić świetnym Ekodoradcą”

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – Pan Marek Kaczanowski

„Zatrudniona w Urzędzie Miasta Tarnowa jako Ekodoradca Pani Anna Ponikiewska w dużym zakresie wspiera działania miasta Tarnowa w realizacji zadań Programu ochrony powietrza woj. małopolskiego. Szczególnie cenna jest praca pani Ponikiewskiej związana z informowaniem i zachęcaniem mieszkańców Tarnowa do przyczyniania się do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy, poprzez m.in.

– likwidację palenisk węglowych i stosowanie odpowiedniego ogrzewania ekologicznego,

– bezpośredni kontakt,

– przekazywanie wiedzy, doradztwo i pomoc zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom oraz administratorom nieruchomości w trosce o lepsze środowisko. Skutkuje to pozytywnymi efektami co do jakości powietrza oraz wdrażania założeń POP.

Wartą docenienia jest także praca przy realizacji programu RPO 4.4.2 – analizowanie ocen energetycznych budynków, przygotowywanie umów z mieszkańcami i rozliczanie dotacji na zmianę systemu ogrzewania.”

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Miasta Tarnowa :

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).