Dzień ZIEMI w Wadowicach

Dzień Ziemi w Wadowicach

Wadowice świętowały Dzień Ziemi.

W piątek 20 kwietnia 2018 roku Wadowice świętowały Dzień Ziemi. Już o godzinie 9.00 na Placu Jana Pawła II zgromadzili się mieszkańcy i mieszkanki, wśród nich przedszkolaki z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Wadowicach, uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaroszowicach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach oraz radni miejscy na czele z Wiceburmistrzynią Ewą Całus,  by wspólnie uczestniczyć w akcji sadzenia 100 drzew na stulecie niepodległości. 

Nowa aleja młodych dębów powstaje wzdłuż ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, a na upamiętnienie tego wydarzenia pojawił się pamiątkowy kamień z tabliczką.

 

Podczas, gdy wzdłuż obwodnicy powstawała aleja nowych drzewek, na Placu Jana Pawła II od godziny 10.00 trwała dystrybucja darmowych sadzonek roślin doniczkowych, powtórzona następnie o godzinie 16:00. Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego przekazali łącznie w ręce wadowiczan tego dnia aż 1800 sadzonek roślin zielonych, pomagających oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń! Każdy z uczestników mógł ponadto obejrzeć plenerową wystawę prac, wykonanych w ramach zeszłorocznego konkursu pt. „Na straży czystego powietrza”.

 

Podczas Dnia Ziemi niezwykle istotnym elementem jest edukacja. Krótką prezentację dla przedszkolaków przygotował gminny Ekodoradca Szymon Lukaj, który opowiedział o zanieczyszczeniu powietrza oraz zaprezentował dzieciom, jak działa stacja monitorująca jakość powietrza, umieszczona na Placu Jana Pawła II.

 

Równolegle na urzędowym parkingu, dzięki uzdolnionej wadowickiej młodzieży – uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach, „zakwitła” piękna malowana łąka, wraz ze zwierzętami.

 

W ramach obchodów Dnia Ziemi ogłoszony został także konkurs dla uczniów gminnych przedszkoli i szkół!

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i szkołom za uczestnictwo w tym wydarzeniu!

[easy_image_gallery gallery=”443″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).