Spektakl ekologiczny „Podniebna misja” – Green Week 2020

Spektakl ekologiczny "Podniebna misja" 21.09.20

W dniach 21 i 24.09.2020 w szkole na terenie Gminy Gdów odbyły się spektakle ekologiczne „Podniebna misja” dla klas 0-III. W podróż do krainy królowej Spaliny zabrali ich członkowie Krakowskiego Biura Promocji Kultury. Aktorzy w niezwykle interesujący dla dzieci sposób poruszyli tematy segregacji odpadów, trującego smogu i ochrony środowiska. Dzieci posłuchały prelekcji ekodoradcy, która dotyczyła obchodów Europejskiego Zielonego Tygodnia.

Tegoroczny Green Week 2020, którego głównymi tematami są Natura i bioróżnorodność w Województwie Małopolskim trwa od 21-27.09.2020 r.


W spektaklu przygotowanym przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury poruszono temat smogu, niskiej emisji, segregacji odpadów i degradacji środowiska naturalnego. Wartka i pełna humoru akcja, znakomita gra aktorska, muzyka i efekty specjalne sprawiły, że maluchy brały aktywny udział w przedstawieniu. Dzieci odpowiadały na przygotowane pytania, łamigłówki i pomagały bohaterom. Po prostu łączyły wspaniałą zabawę z dużą dawką informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Spektakl ekologiczny „Podniebna misja” był jednym z elementów działań związanych z  podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców realizowanych w ramach projektów pn. „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz lub biomasę” oraz „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe” współfinansowanych przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).