Panele fotowoltaiczne – na jakie wsparcie możesz liczyć?

Panele fotowoltaiczne cieszą się rosnącą popularnością wśród użytkowników domowych i małych firm. Umożliwiają produkcję własnej energii odnawialnej. Na zakup i montaż paneli można uzyskać dotacje i preferencyjne pożyczki, które podnoszą efektywność kosztową inwestycji.

Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na produkcję energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Proces ten zachodzi za pomocą zjawiska fotowoltaicznego. Szczegóły dotyczące budowy i zasady działania ogniw fotowoltaicznych znajdziesz na stronie: Ogniwa fotowoltaiczne.

Dzięki produkcji własnej energii elektrycznej z OZE, możesz ograniczyć skutki wzrostu cen energii i zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne. Ale przede wszystkim przyczynisz się do ograniczenia negatywnego wpływu produkcji energii na jakość powietrza i klimat.

Prosumenci energii odnawialnej

Prosumenci to między innymi osoby fizyczne, firmy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, które nie tylko zużywają energię elektryczną, ale również ją produkują. Są więc równocześnie konsumentami i producentami energii.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, prosumentem energii odnawialnej mogą być zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorstwa i inne podmioty, dla których produkcja energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Warunkiem jest produkcja energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby w mikroinstalacji, a więc o łącznej mocy nie większej niż 50 kW.

Panele fotowoltaiczne - dofinansowanie

Jak przygotować inwestycję?

Zanim przystąpisz do zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych, zacznij od dobrego przygotowania inwestycji. Moc systemu fotowoltaicznego należy dobrać do rocznego zużycia prądu w obiekcie. Produkcja zbyt dużej ilości energii będzie nieopłacalna.

Sprawdź: Wymogi techniczne dla instalacji fotowoltaicznych.

W przypadku budowy nowego domu, warto już na etapie jego projektowania przewidzieć rozwiązania, które ułatwią montaż paneli i zapewnią możliwie największy uzysk energii. Odpowiednia lokalizacja budynku, konstrukcja dachu i przygotowanie instalacji elektrycznej, pozwolą na oszczędności w trakcie montażu i eksploatacji ogniw fotowoltaicznych.

Sprawdź poradnik krok po kroku, na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę:

System opustów

Dzięki systemowi opustów, prosumenci energii odnawialnej mają możliwość bilansowania produkcji i zużycia energii elektrycznej w różnych porach dnia i roku. Wytworzona energia przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej, która stanowi „wirtualny magazyn energii”.

W okresie rozliczeniowym (rocznym lub półrocznym), możliwe jest odebranie z sieci zmagazynowanej energii bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku instalacji o mocy do 10 kW, możliwe jest odebranie do 80% zmagazynowanej energii. Natomiast dla instalacji większej niż 10 kW, ale mniejszej niż 50 kW, można odebrać do 70% energii.

Energia, która nie zostanie odebrana w ciągu 12 miesięcy od jej wprowadzenia do sieci, zostaje utracona. Z tego względu nieopłacalna jest budowa instalacji fotowoltaicznej o większej mocy niż przewidywane zużycie energii w gospodarstwie domowym lub firmie.

O systemie opustów oraz innych mechanizmach wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE możesz przeczytać na stronie: Systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE.

Panele fotowoltaiczne - dofinansowanie

Dotacje i ulgi do paneli fotowoltaicznych

Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej, możesz odliczyć od podatku koszty termomodernizacji budynków, wymiany źródła ogrzewania oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła).

Odliczeniu od dochodów (przychodów) podlega do 100% wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jednak nie więcej niż 53 tys. zł. Odliczenie przysługuje tylko na istniejące budynki mieszkalne jednorodzinne.

W przypadku osób, które rozliczają się według pierwszego progu podatkowego (18%), mogą one uzyskać do 9 540 zł w formie zwrotu podatku.

Czas inwestycji nie może przekraczać 3 lat. Odliczeń można dokonywać przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

mf
Ulga termo­modernizacyjna

Odliczenie od dochodów do 100% kosztów inwestycji, nie więcej niż 53 tys. zł. Uzysk do 9 540 zł (próg podatkowy 18%).

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd” jest nowym instrumentem wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Ogłoszenie naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Wnioski przyjmował będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW.

W programie kwalifikowane będą koszty poniesione od dnia 23 lipca 2019 roku, jednak projekt nie może zostać zakończony przed ogłoszeniem naboru. Oznacza to, że pierwsze faktury za zakup lub montaż paneli można opłacić od 23 lipca. Instalacji nie możesz jednak przyłączyć do Operatora Systemu Dystrybucji, zanim NFOŚiGW oficjalnie ogłosi nabór wniosków (planowany na przełom sierpnia i września 2019).

Wnioski będzie można składać po montażu instalacji, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego. Dotacje będą wypłacane do wyczerpania budżetu projektu, który wynosi 1 mld zł.

NFOSiGW-logo-2017
Mój Prąd

Dotacja do 50% kosztów inwestycji, nie więcej niż 5 tys. zł.

Program „Agroenergia”

Agroenergia to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany do rolników indywidualnych. Obejmuje więc osoby fizyczne, które posiadają do 300 ha użytków rolnych, posiadają kwalifikacje rolnicze, co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych i osobiście prowadzą gospodarstwo.

W ramach programu można uzyskać wsparcie do budowy nowych źródeł energii odnawialnej wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej. W przypadku paneli fotowoltaicznych o mocy od 50 kWp do 1 MWp, maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto może wynieść do 2,5 mln zł/MW.

NFOŚiGW oferuje dotacje do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W ramach programu można uzyskać również pożyczkę preferencyjną do 100% kosztów kwalifikowanych. Wysokość pożyczki może wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł. Oprocentowane wynosi WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% w skali roku.

Wnioski można składać do NFOŚiGW w terminie od 8 lipca do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

NFOSiGW-logo-2017
Agroenergia

Dotacja dla rolników indywidualnych do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 800 tys. zł oraz pożyczka preferencyjna od 100 tys. zł do 2 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pb.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wsparcie udzielane jest dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń. Natomiast jednostki te mogą współpracować z gospodarstwami domowymi, gdzie instalowane są panele fotowoltaiczne i inne źródła odnawialne. Po upływie okresu trwałości projektu (5 lat) instalacje te mogą przejść na własność gospodarstw domowych. Szczegóły regulowane są w umowach między mieszkańcem a gminą.

W ramach konkursu, w październiku 2018 roku wybrano do dofinansowania 8 projektów na kwotę wsparcia w wysokości ponad 192 mln zł. Projekty były składane przez gminy, powiaty oraz stowarzyszenia z udziałem gmin.

W sprawie ewentualnej możliwości dołączenia do realizacji projektu, należy się kontaktować bezpośrednio z wnioskodawcami wybranych projektów:

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Logo Małopolska
RPO WM 2014-2020

Dotacja do 60% kosztów projektów składanych przez jednostki samorządu i ich stowarzyszenia.

https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/rpowm/
Panele fotowoltaiczne - dofinansowanie

Preferencyjne pożyczki na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych

Program „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dotacji do wymiany źródeł ogrzewania i przeprowadzenia termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Jednak w ramach programu można otrzymać również preferencyjną pożyczkę na zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Koszt instalacji fotowoltaicznej może wynieść do 30 tys. zł, ale nie więcej niż 6 tys. zł za 1 kWp. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy.

Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym.

Nabór wniosków w trybie ciągłym prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poprzez Portal Beneficjenta.


Czyste Powietrze

Pożyczka do 30 tys. zł na okres do 15 lat, prowizja 0%, oprocentowanie WIBOR 12M + 70 pb.

Eko Kredyt PV w BOŚ

Kredyt obejmuje do 100% kosztów inwestycji w zakresie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Kwota kredytu może wynieść do 75 tys. zł a okres kredytowania do 10 lat.

Oprocentowanie roczne pożyczki jest równe stopie WIBOR 12M powiększonej o marże kredytową od 2%. Natomiast prowizja przygotowawcza wynosi 4,5% od kwoty kredytu.

Promocja „Energia ze Słońca” trwa w okresie od 2 maja do 31 października 2019 roku.

Więcej informacji na stronie: Banku Ochrony Środowiska.

bos bank
Eko Kredyt PV

Kredyt do 75 tys. zł na okres do 10 lat, prowizja 4,5%, oprocentowanie WIBOR 12M + marża od 2%.

Ekopożyczka w PKO BP

Pożyczka na zakup paneli fotowoltaicznych w wysokości od 1 tys. zł do 50 tys. zł. Okres kredytowania wynosi od 1 do 120 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 4,99% w skali roku a prowizja 0,99% kwoty pożyczki.

Więcej informacji na stronie: PKO BP.

pko-bp
Ekopożyczka

Pożyczka do 50 tys. zł na okres do 10 lat, prowizja 0,99%, oprocentowanie 4,99%.

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia w BNP Paribas

Z kredytu mogą korzystać podmioty prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Okres kredytowania wynosi do 15 lat a zasady spłaty kapitału ustalane są indywidualnie.

Więcej informacji na stronie: BNP Paribas.

BNP-Paribas
Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny na okres do 15 lat, indywidualne zasady spłaty kapitału.