Trwają konsultacje terenowe w sprawie Programu ochrony powietrza

GJ150120 007

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (POP) jest głównym tematem otwartych spotkań terenowych. Odbywają się one się w różnych miastach Małopolski. Prezentowane są na nich m.in. propozycje działań naprawczych oraz nowe obowiązki dla gmin, powiatów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców Małopolski.

Celem Programu jest osiągnięcie w Małopolsce do 2023 roku dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu, wyznaczonych w przepisach polskich i unijnych. W dłuższej perspektywie POP zakłada również obniżenie poziomów stężeń pyłów do poziomów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W nowym dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące szybszej poprawie jakości powietrza.

Twoje zdanie się liczy

Organizowane w dniach 10 – 17 stycznia br. spotkania mają na celu przedstawienie propozycji założeń do nowego Programu. Są przede wszystkim zaproszeniem do wyrażenie swojej opinii dotyczącej planowanych zmian.

Uwagi do działań naprawczych prezentowanych podczas spotkań konsultacyjnych można przesyłać do 24 stycznia 2020 roku na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl.

Dotychczas odbyły się 4 spotkania w ramach aktualizacji POP: w Nowym Targu, Tarnowie i dwa razy w Krakowie. Jedno z krakowskich spotkań dedykowane było mieszkańcom z powiatów bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego. Drugie – mieszkańcom Krakowa.

Mieszkańcy na konsultacjach

Konsultacje cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczestniczą w nich przedstawiciele gmin i powiatów, organizacji pozarządowych czy usług transportowych. Również mieszkańcy są zainteresowani wypracowaniem optymalnych rozwiązań dla środowiska, o czym świadczy ich liczny udział w spotkaniach.

Mam nadzieję, że nowy Program Ochrony Powietrza stanie się inspiracją dla kolejnych samorządów lokalnych, które podejmą działania wcześniej, niż mówi uchwała. To ważne, bo żadna miejscowość nie jest samotną wyspą, a ruchy powietrza przenoszą dym i zawieszone w nim pyły z miejsca na miejsce. Tylko razem możemy skutecznie walczyć o własne zdrowie – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

W ramach cyklu konsultacji terenowych zaplanowano jeszcze dwa spotkania: 16 stycznia br. w Chrzanowie oraz 17 stycznia w Nowym Sączu.

Szczegółowy harmonogram konsultacji

Kolejne kroki

Dla tych z Państwa, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, dostępne są materiały, na nich prezentowane.

Po spotkaniach terenowych oraz zebraniu  i przeanalizowaniu Państwa opinii zostanie przygotowany projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Uwagi do niego będzie można składać w oficjalnych konsultacjach społecznych na przełomie lutego i marca 2020 r.