Realizacja projektu LIFE w maju 2019

Wolbrom - bieg

Najważniejsze wydarzenia

W maju Małopolscy Ekodoradcy:

 • zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia edukacyjne, w których uczestniczyło ponad 8 tys. mieszkańców. Największe z nich miały miejsce w gminach: Miasto Kraków, Miechów, Rabka Zdrój, Wolbrom, Dąbrowa Tarnowska oraz Stary Sącz,
 • przygotowali blisko 30 tys. i rozdystrybuowali ponad 15 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza oraz udzielili blisko 12 tys. porad mieszkańcom Małopolski oraz
 • przeprowadzili 80 kontroli w zakresie spalania odpadów, w wyniku których, w 3 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

W dniach 13–17 maja Województwo Małopolskie oraz Ekodoradcy włączyli się w organizacje wydarzeń w ramach obchodów Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej (tzw. Green Week). Drugiego dnia Green Week wydarzenia z Małopolski były promowane na europejskiej stronie wydarzenia (https://www.eugreenweek.eu/en/eu-green-week-2019-day-2). W ramach wydarzeń zorganizowano liczne pikniki ekologiczne, biegi z udziałem dzieci i dorosłych, rajdy rowerowe oraz stoiska ekologiczne, w których udzielano porad m.in. w zakresie wymagań uchwały antysmogowej.

9 i 30 maja miały miejsce spotkania dla Ekodoradców oraz przedstawicieli Urzędów gmin i powiatów. Pierwsze z nich poświęcone było wykorzystaniu dronów do prowadzenie zdalnego pomiaru zanieczyszczeń pod kątem spalania odpadów i niedozwolonych paliw. Drugie pod nazwą „Dom bez rachunków” dotyczyło instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła) w budynkach jednorodzinnych.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewniają bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski. W maju udzieli porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:

 • 6 425 osób przyjętych w biurze,
 • 681 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 4 564 telefonicznie oraz
 • 211 pisemnie lub mailowo.

Kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną

Małopolscy Ekodoradcy zaangażowani są w kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną. W maju przeprowadzili:

 • 80 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów; w 3 przypadkach stwierdzili naruszenia przepisów oraz
 • 2 badania kamerą termowizyjną w budynkach prywatnych w gminach: Kamionka Wielka i Raciechowice.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani są również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W maju:

 • zebrano 282 ankiety od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 302 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 656 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 92 takie umowy.

Dodatkowo Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 1350 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Wykorzystanie dronów do prowadzenie zdalnego pomiaru zanieczyszczeń pod kątem spalania odpadów i niedozwolonych paliw

Spotkanie dotyczące wykorzystania dronów do zdalnego pomiaru zanieczyszczeń miało miejsce 9 maja w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział Ekodoradcy oraz przedstawiciele Straży Miejskich/Gminnych z województwa małopolskiego. Więcej na temat wydarzenia drony.

Dodatkowo, podczas spotkania Ekodoradcy z gminy Bochnia, Mszana Dolna, Miechów i Szczurowa, podzielili się dobrymi praktykami i dotychczasowymi osiągnięciami w walce o czystsze powietrze w swoim regionie.

Raport dotyczący ubóstwa energetycznego

27 maja na spotkaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Krakowski Alarm Smogowy, przy udziale reprezentantów innych zaangażowanych Ministerstw, zaprezentował raport dotyczący ubóstwa energetycznego. Raport zostanie opublikowany w czerwcu br.

Dom bez rachunków

30 maja miało miejsce spotkanie dla Ekodoraców, pracowników gmin i starostw powiatowych poświęcone wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Celem spotkania było praktyczne przeprowadzenie jego uczestników przez metodykę wykonywania instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, tak aby koszty za energię elektryczną sprowadzały się tylko do kosztów miesięcznych opłat stałych. Więcej na temat wydarzenia Dom bez rachunków.

Formularz ekointerwencji

W maju za pomocą formularza ekointerwencji, wpłynęły 24 zgłoszenia, w tym 18 dotyczących spalania odpadów oraz 6 eksploatacji instalacji (kotłów i kominków) lub spalania paliw niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej.

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, została zaktualizowana o 10 urządzeń grzewczych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W maju:

 • przeprowadzili 122 kontrole przedwykonawcze oraz 85 powykonawczych,
 • rozpatrzyli 77 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 111 umów o dotację oraz rozliczyli 66 takich umów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowują i rozdystrybuują materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W maju:

 • przygotowali 24 512 ulotek i broszur oraz 394 plakaty,
 • rozdystrybuowali 14 720 ulotek i broszur oraz 358 plakatów,
 • przygotowali 4 459 i rozdystrybuowali 1 815 innych materiałów edukacyjnych (książeczki, kolorowanki i karty pracy dla dzieci, apel Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Tomasza Urynowicza do mieszkańców, dotyczący zobowiązań do stosowania postanowień uchwały antysmogowej, torby ekologiczne, notatniki, naklejki, czapki, koszuli, ekogry).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy w maju zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 12 konkursów dla dzieci/młodzieży,
 • 13 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział ponad 1300 osób,
 • 32 spotkania z lokalnymi liderami (przedstawicielami PGE Energia Ciepła S.A.,WFOŚiGW, sołtysami, seniorami, dyrektorami przedszkoli i szkół) z łącznie 388 osobami,
 • 18 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 4 745 osób (głównie w ramach obchodów Green Week).

Obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia

W dniu 12 maja 2019 r. Zespół Ochrony Powietrza UWMW zainaugurował obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week) podczas pikniku rodzinnego w Parku im. H. Jordana w Krakowie. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Wdrażanie przepisów ochrony środowiska”. Wpisując się w tą tematykę, realizujący projekt zespół zaprezentował materiały edukacyjne uchwały antysmogowej i innych zapisów prawnych dotyczących ochrony powietrza. Spotkanie było okazją do dyskusji z mieszkańcami Małopolski m.in. na temat znaczenia uchwał antysmogowych oraz korzyści z ich wprowadzenia. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 osób.

W dniach 13–17 maja Małopolscy Ekodoradcy włączyli się również w organizacje wydarzeń w ramach Green Week. Zorganizowano liczne pikniki ekologiczne, biegi z udziałem dzieci i dorosłych, rajdy rowerowe oraz stosika ekologiczne, w których udzielano porad m.in. w zakresie wymagań uchwały antysmogowej.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W ramach wymiany doświadczeń z innymi projektami, przedstawiciele UMWM uczestniczyli w licznych spotkaniach i wydarzeniach:

Obchody „Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej” – w Brukseli

W dniach 14–16 maja przedstawiciele UMWM uczestniczyli w oficjalnych obchodach „Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej” – w Brukseli, zorganizowanych przez Generalną Dyrekcję ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Wydarzenie zgromadziło decydentów, ekologów i interesariuszy z całej Europy i świata. Podczas konferencji Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska przedstawił główne sukcesy i założenia projektu LIFE realizowanego w Małopolsce.

„W kierunku Zielonej Europy”

W dniach 14–16 maja 2019 r. przedstawiciele Departamentu Środowiska UMWM uczestniczyli w seminarium pt. „W kierunku Zielonej Europy”, zorganizowanym przez Dom Polski Południowej w Brukseli. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji europejskich, biur regionalnych w Brukseli, samorządów, instytucji oraz firm z województw Polski Południowej. Głównym założeniem seminarium było przedstawienie wyzwań i rozwiązań związanych z SUMP’ami (Sustainable Urban Mobility Plan – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) oraz wykazanie, jak istotne są one w zakresie zanieczyszczenia powietrza, emisji hałasu, a także zmniejszenia zużycia energii.

 II Szczyt Antysmogowy Powiatu Oświęcimskiego

W dniu 15 maja Kierownik Projektu uczestniczył w II Szczycie Antysmogowym Powiatu Oświęcimskiego pt. „Realizacja Programu Ochrony Powietrza Małopolski w Powiecie Oświęcimskim”. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, lokalni aktywiści oraz przedstawiciele gmin. Podczas spotkania zaprezentowano wymagania w zakresie realizacji Programu ochrony powietrza oraz przegląd dostępnych narzędzi finansowych.

Spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

W dniach 21–22 maja przedstawiciel UMWM uczestniczył w spotkaniach w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Spotkania dotyczyły przygotowania zmian prawnych i bazy informatycznej umożliwiających inwentaryzację domowych źródeł spalania paliw i efektywności energetycznej budynków.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w maju Ekodoradcy:

 • przygotowali 13 artykułów w prasie oraz 88 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach, a dodatkowo 23 razy wykorzystali inne media (np. funpage Facebook, gazetki ścienne, tablice informacyjne).

Publikowane informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, uchwały antysmogowej oraz działań prowadzonych przez gminę w zakresie poprawy jakości powietrza.

 

Pełny raport zawierający podsumowanie z realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w maju 2019, do pobrania w załączniku poniżej.