Ruszył nabór wniosków do Programu „Czyste Powietrze”

czyste powietrze logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski można składać od 19 września 2018 roku.

Program zakłada wsparcie dla działań w zakresie termomodernizacji domów jednorodzinnych, a także wymianie starych, wysokoemisyjnych pieców i kotłów na paliwo stałe. Do Programu mogą zgłosić się osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych, a także mające zgodę na rozpoczęcie budowy takiego budynku.

Realizacja Programu jest wyznaczona na lata 2018-2029. Podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2027 roku, natomiast wszelkie prace związane z inwestycją będą musiały być zakończone do 30 czerwca 2029 roku. Budżet na realizację Programu w skali całej Polski wynosi 103 mld zł.

Wspierane inwestycje

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na:

 • inwestycje dotyczące wymiany starych źródeł ciepła, czyli pieców i kotłów na paliwo stałe,
 • termomodernizację domów jednorodzinnych, polegających na dociepleniu przegród budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wysokość dofinansowania

Formą dofinansowania jest dotacja lub pożyczka. Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy:

 • grupa I: do 600 zł/osobę – dotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: 601 – 800 zł/osobę – dotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: 801 – 1000 zł/osobę – dotacja do 70% i pożyczka do 30%,
 • grupa IV: 1001 – 1200 zł/osobę – dotacja do 60% i pożyczka do 40%,
 • grupa V: 1201 – 1400 zł/osobę – dotacja do 50% i pożyczka do 50%,
 • grupa VI: 1401 – 1600 zł/osobę – dotacja do 40% i pożyczka do 60%,
 • grupa VII: powyżej 1600 zł/osobę – dotacja do 30% i pożyczka do 70%.

Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jest określona w granicach od 7 tys. zł do 53 tys. zł. W przypadku przekroczenia kwoty 53 tys. zł dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki, której dofinansowanie wyniesie nie mniej niż 2% w skali roku. Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat, z możliwością karencji w spłacie, nie dłużej niż do zakończenia przedsięwzięcia.

Okres realizacji przedsięwzięcia jest określony na 24 miesiące od dnia podpisania umowy (termin ostateczny to 30 czerwca 2029 roku).

Nabór wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza że są one rozpatrywane na bieżąco. Wszelkie informację na temat ich składania, rozpatrywania i wymaganej dokumentacji są zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Organizowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat programu Czyste Powietrze.

Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzą również warsztaty dla pracowników gmin na temat programu Czyste Powietrze.

Informacja na temat aktualnych programów dofinansowania dostępna jest na stronie Dofinansowanie.

Więcej o programie Czyste Powietrze:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).