Warsztaty OZE dla Ekodoradców

oze1

W piątek 14 grudnia w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie odbyło się ostatnie spotkanie z cyku warsztatów poświęconych przygotowaniu specyfiki istotnych warunków zamówień dla instalacji odnawialnych źródeł energii. Tematem spotkania (podobnie jak czterech wcześniejszych) były instalacje paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

W ostatnim spotkaniu skierowanym do Małopolskich Ekodoradców, wziął udział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz. W krótkim wystąpieniu Wicemarszałek zwrócił uwagę na efekty pracy Ekodoradców. Podkreślił konieczność uświadamiania mieszkańców Małopolski, jak ważna jest troska o czyste powietrze.

Wsparcie OZE w ramach RPO WM 2014–2020

Wcześniejsze warsztaty skierowane zostały przede wszystkim do liderów projektów wybranych do dofinansowania z RPO WM 2014–2020. W ramach poddziałania 4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych dofinansowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury, mające na celu wzrost produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę).

Na zakończenie projektu w województwie Małopolskim ma powstać ponad 40 tys. instalacji OZE, w tym:

  • 20 769 instalacji (o łącznej mocy 60,77 MWt) wytwarzających energię cieplną z OZE
  • 19 913 instalacji (o łącznej mocy 42,52 MWe) wytwarzających energię elektryczną z OZE

Podsumowanie cyklu warsztatów poświęconych instalacjom OZE 

Cykl warsztatów poświęconych przygotowaniu specyfiki istotnych warunków zamówień dla instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę) miał miejsce:

26 października 2018 – warsztaty pilotażowe dla liderów projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020 –wprowadzenie do przygotowania SIWZ dla instalacji OZE

Warsztaty OZE

9 listopada 2018 – warsztaty w zakresie SIWZ dla systemów centralnego ogrzewania budynków i systemów ciepłej wody użytkowej (pompy ciepła, kolektory słoneczne)

16 listopada 2018 – warsztaty w zakresie SIWZ dla systemów pozyskiwania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) oraz systemów centralnego ogrzewania budynków (kotły na biomasę)

30 listopada 2018 – podsumowanie warsztatów – panel dyskusyjny z ekspertami z branży OZE

Warsztaty OZE – dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020

14 grudnia 2018 – warsztaty dla Ekodoradców w zakresie przygotowanie SIWZ dla instalacji OZE

Warsztaty przeprowadzili eksperci z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz ze Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej. 

W trakcie 5 spotkań zostały szczegółowo omówione:

  • specyfikacja techniczna instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę)
  • optymalne warunki i zapisy na potrzeby planowanych do ogłoszenia zamówień publicznych
  • przykłady dobrych i złych praktyk w projektach OZE

We wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 100 osób, w tym Liderzy Projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020 (Blisko Krakowa, Gmina Moszczenica, Zielony Pierścień Tarnowa, Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka”, Gmina Kocmyrzów–Luborzyca, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”, Powiat Suski, Gmina Nowy Targ), pracownicy Urzędów gmin i powiatów, Ekodoradcy, przedstawiciele jednostek naukowych i przedsiębiorstw związanych z branżą OZE, Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Departamentu Funduszy Europejskich.

Cykl warsztatów zorganizowano w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie (działanie E.3 – „Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami”).

 

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).