Wizyta Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki w Krakowie

W dniach 25-26 sierpnia br. w Krakowie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki, które było doskonałą okazją do zaprezentowania działań podejmowanych w Małopolsce w zakresie poprawy jakości powietrza i wymiany doświadczeń z innymi regionami w Polsce.

Podczas wizyty przedstawiono działania podejmowane przez Województwo Małopolskie oraz małopolskie gminy w zakresie wdrażania obowiązującego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zaprezentowali wnioski z prowadzonych w gminach kontroli w zakresie wdrażania działań naprawczych. Urząd Miasta Krakowa wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie zaprezentowali dostępne programy pomocowe na wymianę urządzeń grzewczych oraz dopłaty dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu. Swoje działania proekologiczne zaprezentowała również elektrociepłownia EDF Polska S.A. Oddział w Krakowie oraz zakład Protech Sp. z o.o. w Zatorze. Podczas spotkania, poruszono także kwestię wpływu motoryzacji na jakość powietrza.

W toku dyskusji przedstawiciele urzędów i producenci kotłów podnosili brak odpowiednich przepisów prawnych i działań na poziomie krajowym. Zwracano uwagę na konieczność określenia przepisów regulujących parametry jakościowe paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży w Polsce, regulacji określających parametry techniczne i wielkość emisji zanieczyszczeń dla kotłów na paliwa stałe. Ponadto, rozmawiano na temat świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza i konieczności dalszej edukacji społeczeństwa.

Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki funkcjonuje przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ramach sieci organów ochrony środowiska „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. W swoim składzie skupia przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, urzędów marszałkowskich, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, ekspertów zajmujących się tematyką ochrony powietrza.

Poniżej prezentacje przedstawione na spotkaniu:

Prezentacja EDF Polska S.A. Oddział Kraków

Działania proekologiczne realizowane przez EDF Polska S.A. Oddział Kraków

Realizacja umowy o współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju przez EDF Polska S.A. Oddział Kraków

Praktyczne wykorzystanie przepisów art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska

Wsparcie finansowe Miasta Krakowa do wymiany urządzeń grzewczych

Wsparcie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wynikające ze zwiększonych kosztów grzewczych lokalu

Prezentacja zakładu Protech Sp. z o.o.

Działania zakładu Protech Sp. zo.o.

Doświadczenia Województwa Małopolskiego w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Kraków – współpraca z gminami oraz kontrola wdrażania zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na przykładzie gminy Wadowice

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Działania podejmowane przez Miasto Kraków w celu ograniczenia emisji komunikacyjnej