Edukacja ekologiczna kluczem do sukcesu!

20191010-140504-Mój nowy projekt wideo99991-2

Najlepiej aby edukacja ekologiczna zaczynała się od najmłodszych lat. Wykształcone postawy proekologiczne zaowocują w przyszłości, gdy uczniowie będą w dorosłym życiu podejmowali odpowiedzialne ekologicznie decyzje.

W 2019 roku ekodoradcy z Gminy Skawina prowadzili edukację ekologiczną kierowaną przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Młodzież biorąca udział w zajęciach, prowadzonych przez pracowników Wydziału Ochrony Powietrza, miała okazję zapoznać się z tematyką zanieczyszczenia powietrza i odnawialnych źródeł energii. W spotkaniach w 2019 roku wzięło udział 1300 uczniów z 8 placówek oświatowych na terenie miasta i gminy. Tylko w październiku ekodoradcy zorganizowali 22 spotkania. 

Podczas zajęć młodzież wykazywała zainteresowanie i brała aktywny udział w dyskusjach. Życie w czystym środowisku jest dla młodego pokolenia bardzo ważne. Istotne jest wskazanie działań, które można podjąć już teraz. Są to między innymi segregacja odpadów czy świadome użytkowanie dostępnych dóbr, używanie dobrej jakości paliw do ogrzewania budynków i korzystanie z transportu zbiorowego.

Celem nadrzędnym realizowanym za pomocą edukacji ekologicznej jest uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania. Pozostałe, to okazywanie szacunku do przyrody, rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym jak również zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu. Ponadto poznanie współzależności człowieka i środowiska, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko i rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

Ostatnie zajęcia zostały przeprowadzone w przedszkolu w Polance Hallera. Dzieci miały okazję zobaczyć jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia w powietrzu na przykładzie aerozolu zapachowego i barwnika w wodzie.

Pozostałe działania

Każdy krok w ramach edukacji ekologicznej, który podejmujemy działa na korzyść kolejnych pokoleń. Edukacja ekologiczna będzie kontynuowana również w 2020 roku. Ekodoradcy edukują mieszkańców również przez organizowanie akcji takich jak “Skawińskie Targi ekoCiepła” czy “Wymień odpad na sadzonkę”. Uczestniczą także w spotkaniach wiejskich, osiedlowych i zebraniach z rodzicami. Łącznie w zorganizowanych akcjach i spotkaniach z ekodoradcami w tym roku uczestniczyło ponad 1800 mieszkańców. Tegoroczne edycje akcji  “Wymień odpad na sadzonkę” były rekordowe pod względem zebranych odpadów – ponad 3800 kg oraz ponad 900 uczestników.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).